Overenie vzduchovej priepustnosti fasády

fasády

Jedným z dôležitých technických parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú hodnotu tepelnej straty budovy je popri tepelnoizolačných vlastnostiach energetickej obálky budovy najmä vzduchová priepustnosť fasády. Vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a účinnosti systému riadeného vetrania. Na presné stanovenie tepelnej straty nízkoenergetického domu či energeticky pasívneho domu a teda správneho návrhu zdroja tepla je znalosť hodnoty vzduchovej priepustnosti nevyhnutná. Zisťuje sa tzv. BlowerDoor testom.

Meranie vzduchovej priepustnosti obálky budovy okrem stanovenia výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom pri tlakovom rozdiele 50 Pa pomôže taktiež odhaliť nekvalitné miesta v plášti budovy a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby. Ak budova nie je vzduchotesná, ohriaty vzduch, a teda teplo, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom, vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy. Hygienicky nevyhnutnú výmenu vzduchu v nízkoenergetickom dome či energeticky pasívnom dome zabezpečuje riadené vetranie často so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperáciou. Vzduchovú priepustnosť obvodového plášťa budovy overujeme stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa v zmysle normy STN EN 13829. Pri prirodzenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/ h, to znamená, že sa celkový objem testovaného priestoru vymení 4,5-krát za hodinu.

V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla rekuperáciou najviac 1,0/h a v budovách so zvlášť nízkou potrebou tepla na vykurovanie najviac 0,6/h.

Je dobré vedieť, že vzduchotesnosť budovy vplýva na: zníženie spotreby energie na vykurovanie, resp. klimatizovanie, ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii, optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia, ochranu pred hlukom vonkajšieho prostredia, ochranu pred vstupom škodlivých substancií a látok do interiéru, dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu, udržiavanie požadovanej kvality vzduchu v interiéri, komfortnejší životný štýl a vysoký štandard bývania.

fasády

Meranie vzduchovej priepustnosti BlowerDoor testom

Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie je možné použiť pre existujúce, nové a rekonštruované budovy. Hodnoty n50  optimalizované pre budovy so zvlášť nízkou potrebou tepla sú: nízkoenergetické domy (NED) n50 ≤ 1/h; energeticky pasívne domy (EPD) n50  ≤ 0,6 /h.

fasády

 

Priebeh merania vzduchovej priepustnosti fasády

Meranie je možné vykonávať dvoma spôsobmi. Budova sa testuje buď v stave používania a určujeme jej energetickú náročnosť, alebo testujeme budovu pred uvedením do prevádzky a zisťujeme kvalitu obvodového plášťa. Testovanie pozostáva z dvoch krokov. V prvom sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Riadiaci program reguluje otáčky ventilátora a pri konkrétnych hodnotách tlaku zaznamenáva objemový prietok vzduchu. V druhom kroku vytvárame v objekte pretlak. Namerané hodnoty vyhodnotí program a určí stupeň vzduchotesnosti fasády pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii fasády používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchovej priepustnosti je priemerom oboch meraní.

Pripravené v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy ( IEPD ).

https://www.setri.sk/energeticka-certifikacia-budovy-vyhotovenie-certifikatu/

https://www.setri.sk/energeticky-certifikat-domu-cast-2-energeticke-triedy/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail