Revízia plynového zariadenia môže byť lacnejšia

revízia plynového zariadenia sa vykonáva pred začatím alebo po skončení vykurovacej sezóny.

Vďaka zvýšeniu konkurencie na trhu s plynom, ktorý priniesla liberalizácia, sa predajcovia plynu snažia okrem komodity ponúkať aj zvýhodnené súvisiace služby, akou je aj revízia plynového zariadenia. Ak ste odberateľom plynu a zvažujete zmenu dodávateľa, odporúčame vám okrem porovnania cien zistiť si aj ďalšie výhody a doplnkové služby.

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov, bojlerov, sporákov a pod.). Odporúča sa vykonať ju raz ročne pred alebo po vykurovacej sezóne.

Ako často sa revízia plynového zariadenia vykonáva?

Revízia plynového zariadenia a spotrebičov sa domácnostiam v rodinných domoch a bytoch odporúča realizovať raz ročne aj napriek tomu, že nie je povinná. Dôvody sú hlavne bezpečnostné. Prípadný únik plynu a oxidu uhoľnatého môže ohroziť život a zdravie ľudí. Vyhnúť sa nebezpečným a negatívnym následkom môžeme hlavne predchádzaním porúch. Podľa zákona o tepelnej energetike je majiteľ domu povinný udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Pre jednotlivé zariadenia sú zákonné lehoty stanovené Zákonom NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tí, ktorí vlastnia pri dome tlakovú regulačnú stanicu sú povinní vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku raz ročne.

V prípade malých a stredných firiem je situácia trochu odlišná. Zákon ukladá podnikateľským subjektom, bytovým domom, inštitúciám a samosprávam povinnosť vykonať revíziu tlakovej regulačnej stanice každý polrok, pričom tlaková skúška by sa mala vykonať raz ročne. Plynové zariadenia (rozvody) by mali prejsť revíziou každé 3 roky a plynové spotrebiče jedenkrát ročne.

NÁŠ TIP: Revízia plynového zariadenia so zľavou 30 % oproti bežnej cene.

Kto zodpovedá za bezpečnosť

Za bezpečnosť prívodu plynu po hlavný uzáver zodpovedá distribučná spoločnosť, za vnútorné rozvody majiteľ rodinného domu alebo správca nehnuteľnosti. Za plynové rozvody za plynomerom a spotrebiče v byte nesie zodpovednosť majiteľ bytu. Potvrdenie o vykonanej revízii často krát vyžadujú aj poisťovne v prípade náhrady škôd, ktoré spôsobili plynové zariadenia.

Čo všetko je počas revízie potrebné skontrolovať?

Revízia plynového zariadenia by mala by mala zahŕňať kontrolu celého plynového zariadenie, t. j. plynovod a plynové spotrebiče. Konkrétne by to mali byť:

– kontrola tlaku plynu
– kontrola tesnosti plynovodu
– kontrola spojov (rozoberateľných, pevných)
– kontrola uchytenia plynovodu
– kontrola náterov, označení
– kontrola pripojenia plynových spotrebičov
– kontrola plynových meracích hodín
– kontrola odvodu spalín od spotrebičov (komín)
– okamžité odstránenie zisteného úniku plynu
– celkové vyhodnotenie a vypracovanie revíznej správy u zákazníka

Zákonom stanovený postup revízie upravuje vyhláška 548/2008 Z. z.

Zdroj: zse.sk

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail