Energetický certifikát domu – časť II: Energetické triedy

redakcia setri.sk

V pokračovaní nášho seriálu o energetickej certifikácii budov sa pozrieme na to, ako legislatíva určuje jednotlivé energetické triedy budov a tiež na legislatívne úpravy, ktoré majú rozhodujúci vplyv pri úvahách o vlastnostiach nového domu.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Pri navrhovaní a posudzovaní budov sa musia od 2019 zohľadniť požiadavky novej tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2+Z1+Z2 (2019) Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie, rovnako ako požiadavky zákona č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa jeho vykonávacej vyhlášky MDV SR č. 35/2020 Z. z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a č. 324/2016 Z. z.

Od roku 2013 sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sprísnili. Energetické triedy budovy sa určovali podľa celkovej dodanej energie, ktorá zahŕňala súčet energií potrebných na vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie, osvetlenie a prevádzku domácnosti. Od roku 2013 sa na energetickom štítku budovy začal uvádzať aj tzv. globálny ukazovateľ „primárnej energie“, ktorý okrem objemu dodanej energie hodnotí aj jej zdroj. Počet kWh/m2 je vynásobený príslušným koeficientom pre daný typ energie (napr. koeficient pre elektrickú energiu je 2,7, pre energiu solárnu platí faktor 0,1), čím budovy s vysokým podielom využitia obnoviteľných zdrojov energie získavajú výrazne lepšie energetické ohodnotenie.

Energetický certifikát od 119 €

Určíme energetickú hospodárnosť vášho rodinného domu. Záruka odborného priebehu certifikácie. Zistiť viac

Energetické triedy podľa globálneho ukazovateľa

Škála energetických tried podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2a)
Kategória budov – rodinné domy

A0 A1 B C D E F G
≤ 54 55 -108 109 – 216 217 – 324 325 – 432 433 – 540 541 – 648 < 648


Požadovaná energetická hospodárnosť budov (definovaná hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie):

 • od 1. januára 2013 – nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj obnovované budovy, ohraničená hornou hranicou energetickej triedy B
 • od 1. januára 2016 – ultranízkoenergetická – horná hranica triedy A1
 • od 1. januára 2019 – pre nové budovy verejnej správy
 • od 1. januára 2021 – pre všetky nové budovy – energetická úroveň budov s takmer nulovou spotrebou – daná hornou hranicou triedy A0

Zásady takmer nulovej budovy

Pre dosiahnutie parametrov takmer nulovej budovy (TNB) sú nevyhnutné nasledovné zásady:

 1. zníženie mernej potreby tepla na vykurovanie na minimum pomocou kvalitného návrhu obalových konštrukcií budovy, predpokladá sa využitie solárnych a vnútorných ziskov
 2. zníženie potreby primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie
 3. značné pokrytie celkovej potreby primárnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie

Doposiaľ známe príklady výstavby budov TNB využívajú koncept energeticky pasívneho domu.

Energetická efektívnosť budov podľa mernej potreby tepla na vykurovanie
STN 73 0540-2+Z1+Z2 (2019)

 • nízkoenergetické: 50 – 100 kWh/(m2a) – pod hornou hranicou energetickej triedy B
 • ultranízkoenergetické: 25 – 50 kWh/(m2a) – energetická trieda A1
 • s takmer nulovou spotrebou: 12,5 – 25 kWh/(m2a)
 • pasívne: ≤15 kWh/(m2a), nie sú v legislatíve SR definované
 • nulové a plusové domy: energia získaná z prostredia a z obnoviteľných zdrojov energie pokrýva spotrebu na 100 %, u plusových na 110 % a viac

Pozn.: Pre navrhovanie pasívnych domov bol vytvorený nástroj PHPP = Passive House Planning Package, ktorý slúži na výpočet energetickej náročnosti budovy, pričom zohľadňuje miestne podmienky (klimatické dáta, zatienenie a pod.).

energetické triedy domu určí ich energetická bilancia, zdroj: iepd.sk

zdroj: www.iepd.sk

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie

Energeticky efektívne budovy kladú vysoké nároky na kvalitu tepelnoizolačného obalu. Pre charakterizovanie parametrov obvodového plášťa budovy, ktorý pôsobí ako tepelný izolant stavby, sa používa súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (U). Nízke tepelné straty sú závislé od zvolených stavebných konštrukcií.

Podľa stavebno-technickej normy (STN 73 0540-2+Z1+Z2 (2019))

 • obvodová stena a konštrukcia šikmej strechy dosahovať 0.32 W/(m2K), v ideálnom prípade budovy TNB je ich odporúčaná hodnota až 0.15 W/(m2K)
 • pri plochej streche je v súčasnosti požadovaná hodnota U=0.20 W/(m2K), odporúčaná pre TNB – 0.10 W/(m2K)
 • pre okná, zasklené steny, strešné okná a vstupné dvere U=1.40 W/(m2K), pre TNB – 0.60 W/(m2K)

Od 1. januára 2013 je realizácia budovy v nízkoenergetickom štandarde povinná. Avšak nízkoenergetická výstavba sa už v súčasnosti môže považovať za prekonanú, keďže od roku 2020 je zákonom vyžadovaný štandard budov s takmer nulovou spotrebou energie (TNB). Princípy TNB korešpondujú so zásadami platnými pri navrhovaní pasívnych domov. Z tohto dôvodu sa budeme v nasledujúcich riadkoch zaoberať predovšetkým kritériami určujúcimi vlastnosti pasívnych domov, ktoré zabezpečujú zaradenie budovy do najvyššej energetickej triedy A0.

Ponúkame úvod a primárne charakteristiky pre vytvorenie predstavy o komplexnosti riešenia tohto typu úsporných budov. Základné znalosti problematiky sú nesmierne užitočné už pri prvotnom uvažovaní a pri uvedomelom rozhodovaní počas celého procesu až po realizáciu, ako aj samotnom užívaní domu.

Princípy pasívneho domu

Pasívne domy (PD) ponúkajú ideálny spôsob naplnenia súčasných nárokov na bývanie. Spájajú v sebe nízke energetické náklady na vykurovanie a chladenie, zároveň poskytujú veľmi kvalitné vnútorné prostredie. V porovnaní s bežnými stavbami je ich energetická potreba nižšia o 80 – 90 %. Zníženie energetickej náročnosti PD by nebolo možné bez vysoko kvalitného zateplenia, ktoré súčasne prináša príjemnú tepelnú pohodu v interiéri v priebehu celého roka – teplota povrchu stien je tu takmer zhodná s teplotou vzduchu. Vetrací systém so spätným ziskom tepla neustále zaisťuje čistý čerstvý vzduch v celom dome, bez tepelných strát a prievanu.

Názov “pasívny dom” vychádza z princípu využívania pasívnych tepelných ziskov v budove – zisky slnečného žiarenia a vnútorné zisky. Znižovaním energetickej náročnosti budovy sa zároveň znižujú požiadavky na výkon energetických zdrojov a použitých technológií. 

Výslednú energetickú náročnosť a celkové vlastnosti budovy ovplyvňujú:

 • výber pozemku, orientácia budovy na pozemku a natočenie voči svetovým stranám – najvhodnejšie južná, juhovýchodná a juhozápadná orientácia, miesto málo exponované vetrom, chránené zo severu (les, kopec, okolitá zástavba)
 • návrh tvaru domu (zohľadnenie daností prostredia) – kompaktnosť
 • veľkostné nadimenzovanie primerané danému účelu
 • s tým úzko súvisí aj efektívne riešenie dispozície – s ohľadom na požiadavky vykurovania jednotlivých priestorov a ich orientácie k svetovým stranám
 • výber konštrukčného a materiálového riešenia domu – vlastnosti obvodových stien, riešenie tepelných mostov
 • veľkosť a rozmiestnenie presklených plôch na fasádach
 • spôsob riadeného vetrania so spätným získavaním tepla
 • množstvo vnútorných tepelných ziskov a ich opätovné využitie
 • výber a správne nadimenzovanie technických zariadení zabezpečujúcich kvalitné vnútorné prostredie – vetranie, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody – systémy s vysokou energetickou efektívnosťou
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie – slnečná (solárne kolektory, fotovoltika), vodná, veterná energia, geotermálne zdroje, spaľovanie biomasy
 • a faktor užívateľa – spôsob používania budovy

Vďaka viacerým premenným je zrejmé, že každý dom si vyžaduje vlastné riešenie.

Zdroj: Špaček, R., Pifko, H. (ED): Rukoväť udržateľnej architektúry. SKA, Bratislava, 2013, iepd.sk

Viac o energetických certifikátoch:
Energetický certifikát budovy
Energetický certifikát domu časť 1: začína to projektom
Energetický certifikát domu časť 2: energetické triedy
Energetický certifikát domu časť 3: ako stavať úsporný dom

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...