Energetický certifikát budovy

redakcia setri.sk

Ak plánujete stavať alebo rekonštruovať dom, budete na jeho kolaudáciu potrebovať energetický certifikát. Po roku 2020 je dokonca v celej EÚ povinnosťou dosiahnuť pri energetickej certifikácii takmer nulový štandard – nové budovy musia získať energetický certifikát najnižšej energetickej triedy.

Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa už aj dnes týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov. Do kategórie významne obnovených budov zaraďujeme tie, pri rekonštrukcii ktorých presiahol zásah do obalovej konštrukcie 25 % ich plochy, a to najmä zateplením obalových konštrukcií a výmenou pôvodných okien či dverí za nové.

Energetický certifikát od 119 €

Určíme energetickú hospodárnosť vášho rodinného domu. Záruka odborného priebehu certifikácie. Zistiť viac

Energetický certifikát ako ukazovateľ hospodárnosti domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Hovorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s používaním domu. Najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu a vetranie. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie rodinných domov.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie rodinných domov.

Na základe zistených hodnôt sa posudzovaná budova začlení do energetickej triedy A – G čiastkovo pre jednotlivé miesta energetických potrieb. Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2.a). Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie v kWh/(m2.a) do energetickej triedy A0/A1/A – G. Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii novej alebo významne rekonštruovanej stavby.

Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej stavby.

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas doby jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a energetický certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu.

Kto má povinnosť vypracovať energetický certifikát

Energetická certifikácia budov sa v súčasnosti vykonáva podľa zákona č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa jeho vykonávacej vyhlášky MDV SR č. 35/2020 Z. z., ktorou sa menia a dopĺňajú vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a č. 324/2016 Z. z..

Povinnosť energetickej certifikácie sa podľa platnej legislatívy vzťahuje na:

 1. Novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1. 1. 2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25 % plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba).
 2. Budovy, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1. 1. 2008.

Pri budovách, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje, bola do 9. 7. 2015 certifikácia povinná, iba ak užívali viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Po tomto dátume sa hranica na povinnú certifikáciu znížila na 250 m2 celkovej podlahovej plochy.

Do 31. 12. 2015 sa povinnosť certifikácie nevzťahovala na prenájom bytov a ich súčastí.

Energetické certifikáty vydané do konca roku 2012 platia do dátumu platnosti na nich uvedenej

Energetický certifikát nepotrebujú:

 • budovy a pamätníky chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947)
 • kostoly a modlitebne
 • dočasné stavby (čas užívania kratší ako dva roky)
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Nízkoenergetický a pasívny štandard potrebuje komplexnosť

Pre dosiahnutie nízkoenergetického štandardu je potrebné splniť viacero náročných podmienok. Základnou požiadavkou je dosiahnutie úrovne dodávaného tepla na vykurovanie v množstve maximálne 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. Pri pasívnom dome táto hodnota dokonca neprekročí 15 kWh/m2 za rok.
Vybudovať si komplexný pohľad na stavbu, pri ktorej treba zohľadniť tvar domu, jeho orientáciu, materiály, z ktorých má byť dom postavený, energetickú náročnosť, vykurovanie, konštrukciu strechy, okná, systém vetrania a prípadne ďalšie technológie, ktoré môžu byť pri dosahovaní žiadaného štandardu osožné, nie je pre laika vôbec jednoduché. Trh dnes už ale ponúka viaceré možnosti, ako pre svoj nízkoenergetický projekt získať potrebné rady. Najschodnejšou je určite oslovenie energetického poradcu.

Základné zásady a princípy domu v energetickej triede A0

 • kvalitne zaizolovaný kompaktný obal budovy – súčiniteľ prechodu tepla neprehľadných konštrukcií musí byť menší ako 0,15 W/m2K
 • hlavná fasáda orientovaná na juh
 • prívod čerstvého vzduchu zabezpečený riadeným vetraním s rekuperáciou
 • dôsledne namontované okná s vhodnými sklami – súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,85 W/m2K a priepustnosť slnečného žiarenia väčšia ako 0,5 pri pretlaku 50 Pa nesmie z domu uniknúť stavebnými netesnosťami viac ako 60 % vzduchu za hodinu

Viac o energetických certifikátoch:
Energetický certifikát domu časť 1: začína to projektom
Energetický certifikát domu časť 2: energetické triedy
Energetický certifikát domu časť 3: ako stavať úsporný dom

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Elektrická rúra

Pôžitok z varenia či pečenia dobrého jedla môžete vylepšiť aj tým, že ho pripravujete s ohľadom na spotrebu energie a tým aj na životné prostredie. Moderné spotrebiče...

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu

Všetci svojimi aktivitami dennodenne produkujeme uhlíkovú stopu. Jej veľkosť závisí od toho, čo  robíme, ako žijeme a ako veľa cestujeme. Kalkulačka uhlíkovej stopy dokáže na základe...

Slovensko sa pripravuje na vodíkovú budúcnosť

Vodík sa javí ako najekologickejšie palivo, s potenciálom, ktorý bude v budúcnosti prudko rásť. Vodíkové technológie sú však dnes ešte len v počiatočných fázach svojho životného...

Ako správne nabíjať smartfón?

Pri nabíjaní telefónu sa mnohí ľudia dopúšťajú chýb, ktoré vedú k tomu, že sa batéria viac opotrebuje a rýchlejšie stratí svoju pôvodnú kapacitu.  Prinášame vám...

Pasívny dom – za koľko eur sa dá reálne postaviť?

Pasívny dom je navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú kvalitu bývania a minimalizoval prevádzkové náklady. Má veľmi nízku potrebu energie na svoju prevádzku – vychádza z...

Holandskí vedci vyvinuli prototyp batérie na uskladňovanie tepla

Potreba znižovania závislosti na plyne vplyvom konfliktu na Ukrajine rapídne narastá. Holandsko možno konečne našlo riešenie, ako by milióny domácností mohli fungovať bez plynu. Lacným...

Prezidentská zelená pečať

Prezidentská kancelária predstavila začiatkom apríla nový projekt „Prezidentská zelená pečať“. Ide o ocenenie, ktoré sa bude odovzdávať za nadštandardnú obnovu verejných budov.

Revízia plynového zariadenia – všetko, čo potrebujete vedieť

Revízia plynového zariadenia je kontrola prívodu plynu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom. Jej cieľom je zabezpečiť bezporuchovú prevádzku plynových zariadení (kotlov,...