Energetický certifikát budovy

Ak plánujete stavať alebo rekonštruovať dom, budete na jeho kolaudáciu potrebovať energetický certifikát. Po roku 2020 bude dokonca v celej EÚ povinnosťou dosiahnuť pri energetickej certifikácii takmer nulový štandard – nové budovy budú musieť získať energetický certifikát najnižšej energetickej triedy. Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa už aj dnes týka majiteľov nových stavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov. Do kategórie významne obnovených budov zaraďujeme tie, pri rekonštrukcií ktorých presiahol zásah do obalovej konštrukcie 25 % ich plochy, a to najmä zateplením obalových konštrukcií a výmenou pôvodných okien či dverí za nové.

Energetický certifikát ako ukazovateľ hospodárnosti domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Hovorí o tom, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu. Najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, klimatizáciu a vetranie. Objekt sa teda hodnotí z hľadiska potreby všetkých energií.

Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie rodinných domov.
Škála energetických tried pre jednotlivé kategórie rodinných domov.

Na základe zistených hodnôt sa posudzovaná budova začlení do energetickej triedy A – G čiastkovo pre jednotlivé miesta energetických potrieb. Výsledná energetická trieda budovy je súčtom číselných ukazovateľov jednotlivých miest potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2.a). Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie v kWh/(m2.a) do energetickej triedy A0/A1/A – G. Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii novej alebo významne rekonštruovanej stavby.
Energetický certifikát je potrebný pri kolaudácii novej alebo významne obnovenej stavby.

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas doby jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a energetický certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu.

Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy

Od 1. 1. 2013 nadobudla účinnosť vykonávacia vyhláška energetickej certifikácie MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 555/2005 Z. z. a doplnení v znení zákona č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Povinnosť energetickej certifikácie sa podľa platnej legislatívy vzťahuje na:

  1. Novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1.1.2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25 % plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba).
  2. Budovy, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1. 1. 2008.

Pri budovách, ktoré využívajú orgány verejnej moci a verejnosť ich aj často navštevuje, je do 9. 7. 2015 certifikácia povinná iba, ak užívajú viac ako 500 m2 celkovej podlahovej plochy. Po tomto dátume sa hranica na povinnú certifikáciu znižuje na 250 m2 celkovej podlahovej plochy.

Do 31. 12. 2015 sa povinnosť certifikácie nevzťahuje na prenájom bytov a ich súčastí.

Energetické certifikáty vydané do konca roku 2012 platia do dátumu platnosti na nich uvedenej

 

NÁŠ TIP: Energetický certifikát môžete mať výhodne, ak ste zákazníkom ZSE

 

Energetický certifikát nepotrebujú:

–       budovy a pamätníky chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947)

–       kostoly a modlitebne

–       dočasné stavby (čas užívania kratší ako dve roky)

–       priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

–       bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku

–       samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

 

Nízkoenergetický a pasívny štandard potrebuje komplexnosť

Pre dosiahnutie nízkoenergetického štandardu je potrebné splniť viacero náročných podmienok. Základnou požiadavkou je dosiahnutie úrovne dodávaného tepla na vykurovanie v množstve maximálne 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. Pri pasívnom dome táto hodnota dokonca neprekročí 15 kWh/m2 za rok.

Vybudovať si komplexný pohľad na stavbu, pri ktorej treba zohľadniť tvar domu, jeho orientáciu, materiály, z ktorých má byť dom postavený, energetickú náročnosť, vykurovanie, konštrukciu strechy, okná, systém vetrania a prípadne ďalšie technológie, ktoré môžu byť pri dosahovaní žiadaného štandardu osožné, nie je pre laika vôbec jednoduché. Trh dnes už ale ponúka viaceré možnosti, ako pre svoj nízkoenergetický projekt získať potrebné rady. Najschodnejšou je určite oslovenie energetického poradcu.

Základné zásady a princípy domu v energetickej triede A0

–               kvalitne zaizolovaný kompaktný obal budovy – súčiniteľ prechodu tepla neprehľadných konštrukcií musí byť menší ako 0,15 W/m2K

–               hlavná fasáda orientovaná na juh

–               prívod čerstvého vzduchu zabezpečený riadeným vetraním s rekuperáciou

–               dôsledne namontované okná s vhodnými sklami – súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,85 W/m2K a priepustnosť slnečného žiarenia väčšia ako 0,5

–               pri pretlaku 50 Pa nesmie z domu uniknúť stavebnými netesnosťami viac ako 60 % vzduchu za hodinu

 

ČÍTAJTE TIEŽ:

Energetický certifikát domu časť 1: začína to projektom

Energetický certifikát domu časť 2: energetické triedy

Energetický certifikát domu časť 3: ako stavať úsporný dom

 

 

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail