Energetická štúdia – úsporné opatrenia pre bytový dom

redakcia setri.sk

V bytovom dome na ul. Pod Párovcami 61 v Piešťanoch sa vlastníci bytov rozhodli svojpomocne realizovať energeticky úsporné opatrenia. Rezervy v šetrení energiami mala odhaliť energetická štúdia, ktorá sa ponúkala ako komplexné riešenie.

Po vypracovaní štúdie, návrhu a následnej realizácii úsporných opatrení sa mali dosiahnuť najmä úspory pri spotrebe zemného plynu.

Energetická štúdia a jej ciele

Predmetom štúdie bolo zhodnotenie doterajších úsporných opatrení a návrh nových opatrení v bytovom dome. Predložená energetická štúdia zhodnotila súčasný stav skladby obvodových konštrukcií, systém vykurovania a prípravy teplej vody v budove.
Energetická štúdia bola zadaná a vypracovaná za účelom:
–        zvýšenia hospodárnosti využívania energií pri prevádzke budovy
–        posúdenia možností a spôsobov riešenia modernizácie budovy pri zachovaní maximálnej efektívnosti spotreby a platieb za energie
Celkovým výsledkom bolo vyhodnotenie technicko-ekonomického potenciálu úspor energií v budove, návrh energeticky úsporných opatrení vrátane ich investičnej náročnosti, environmentálnych prínosov a ekonomickej návratnosti.
 

Zhodnotenie východiskového stavu

Tehlový bytový dom bol postavený v 80-tych rokoch, má 16 bytových jednotiek, 5 nadzemných podlaží. Budova má vlastný zdroj energie – kotolňu na zemný plyn.
Obalová konštrukcia: tehla a čiastočne tvárnice Porfix, hrúbka 320 mm
Strecha: plochá, dvojvrstvová
Okná: nové plastové s izolačným dvojsklom, na chodbe pôvodné drevené s dvojitým zasklením
 

Obostavaný objem  [m3]  Vb

6 012

Celková uvažovaná podlahová plocha  [m2Ab

2 004

Priemerná konštrukčná výška podlažia [m] hk

3,0

Faktor tvaru      AE / Vb

0,36

Pri obhliadke bytového domu bolo zistené nasledovné:
Bytový dom má technické nedostatky pri dvoch obvodových stenách (východná a západná), kde pri týchto plochách dochádza k vážnemu úniku tepla.
Doposiaľ zrealizované energeticky úsporné opatrenia:

  • zateplenie bočných obvodových stien EPS 50 mm (severná, južná strana)
  • zateplenie strechy minerálnou vlnou 100 mm
  • výmena okien, balkónových a vstupných dverí
  • termostatizácia a hydraulické vyregulovanie ÚK
  • modernizácia plynovej kotolne s 2 kondenzačnými kotlami 2×100 kW

Budova bytového domu je napojená na všetky inžinierske siete. Spotrebu energie budovy predstavuje predovšetkým spotreba:

  • elektrickej energie
  • zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej vody

Spotreba elektrickej energie

Elektrická energia sa spotrebúva na zabezpečenie vnútorného osvetlenia, na chod kuchynských spotrebičov, iných domácich a drobných spotrebičov.

Spotreba zemného plynu

Zemný plyn sa využíva na vykurovanie objektu a prípravu teplej vody. Plyn je fakturovaný zálohovo a na mesačnej báze sa spotreba nesleduje. Keďže spotreba plynu tvorí najväčšiu položku, energetická štúdia sa detailnejšie zamerala na jej analýzu.
Priemerná cena za zemný plyn (ZP) v rokoch 2009/2010 až 2011/2012 je 0,044 EUR/kWh (0,470 EUR/m3). Priemerná ročná spotreba zemného plynu za roky 2009/2010-2011/2012 bola 229,584 MWh/rok (21 547 m3/rok), vo finančnom vyjadrení to predstavuje 10 089 EUR bez DPH. Ročné množstvo spotrebovaného zemného plynu je stanovené z účtovných faktúr bytového domu. Hodnotenie spotreby ZP a priemerné hodnoty boli vypočítané za posledné tri roky (2009/2010 – 2011/2012).
Ročná spotreba zemného plynu

obdobie

faktúra

spotreba

spotreba

cena

bez DPH

[€]

[m3]

[kWh]

[€/kWh]

[€/m3]

2009/2010

9 690 €

23 094

245 970

0,039

0,420

2010/2011

10 004 €

20 924

222 753

0,045

0,478

2011/2012

10 573 €

20 623

220 030

0,048

0,513

priemer

10 089 €

21 547

229 584

0,044

0,470

Doterajšie energeticky úsporné opatrenia a ich prínos

Ročné úspory vyplývajúce z doterajších realizácií úsporných opatrení dosiahli približne 180 MWh zemného plynu, čo predstavuje približne 45 % úspory energie v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Okrem výmeny okien, zateplenia strechy a dvoch fasádnych stien je významným prvkom modernizácia kotolne s hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy.
Rozdelenie ročnej úspory 180 MWh na jednotlivé úsporné opatrenia 

Energeticky úsporné opatrenie

úspora

výmena okien a balkónových dverí

63 MWh

zateplenie strechy

36 MWh

zateplenie dvoch stien

18 MWh

modernizácia kotolne

63 MWh

Návrhy, náklady a prínos z realizácie nových opatrení

V rámci návrhu nových opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií sa navrhli nasledovné opatrenia:
–          zateplenie 2 obvodových stien (predná a zadná stena) kontaktným zatepľovacím systémom s EPS 120 mm
–          výmena vonkajších oceľových dverí tak, aby U= 1,7 W/m2K
Pre objekt bola vyčíslená potreba energie po realizácii úsporných opatrení na zlepšenie ich tepelno-technických vlastností a dosiahnuteľná úspora energie. Dosiahnuteľné parametre sú uvedené pre jednotlivé objekty v nasledovnej tabuľke.
 
Porovnanie potreby tepla na vykurovanie v pôvodnom stave a po prijatí opatrení

Budova

Pôvodný stav

Nový stav

Úspora v kWh/rok

Úspora v %

Bytový dom

223 417 kWh/rok

135 460 kWh/rok

87 957

39,36 %

 
Predpokladané náklady na rekonštrukciu

Popis

Množstvo v m2

Cena za m2

Cena celková

Zateplenie fasády

808

42,0

34 000

Výmena vonkajších dverí

15

95,0

1 425

Náklady spolu

35 425

 
Náklady a prínos z realizácie opatrení

Objekt

Investícia

Úspory

Úspora nákladov

Jednoduchá návratnosť

EUR

MWh/rok

EUR/rok

Rok

Bytový dom

35 425

87,96

4 222

8,3

Opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií objektov prinášajú veľmi zaujímavú úsporu energie, ktorá by splatila prvotnú investíciu, kde sa návratnosť pohybuje v rozmedzí 8 – 9 rokov. Preto energetický poradca ZSE odporúčal zvážiť ich postupnú realizáciu najmä s ohľadom na zlepšenie tepelnej pohody v budovách.

Dodatočné finančné úspory

V rámci ďalších úspor, ktoré by mohli splácanie investícií urýchliť, navrhol produktový manažér ZSE Energia aj cenovo výhodnejšie produkty PlynVyhodaStandardPlynVyhodaKomfort.
Produktový rad PlynVyhodaStandard zabezpečuje odberateľovi fixnú percentuálnu zľavu počas celej viazanosti voči základnému cenníku spoločnosti ZSE Energia, a.s., ktorý je nižší ako cenník dominantného dodávateľa plynu na území SR. Percentuálna zľava garantuje, že ak sa cena za dodávku plynu v prípade dominantného dodávateľa upraví smerom nahor, úprava ceny komodity pre odberateľa s produktovou radou PlynVyhodaStandard sa upraví v absolútnej hodnote o nižšiu hodnotu, napr. 10% zľava zo 100 je rovná 10, ale 10% zľava zo 120 je 12, teda úprava smerom nahor je nižšia ako v prípade cenníka dominantného dodávateľa. Túto produktovú radu odporúčame odberateľom, ktorí neradi riskujú a zároveň získavajú benefit pri úprave ceny za dodávku plynu smerom nahor.
Produktový rad PlynKomfort zabezpečí odberateľovi garanciu fixnej ceny komodity za dodávku plynu počas celej viazanosti. V časoch, keď cena plynu zväčša rastie, je fixná cena ideálna voľba.  Umožňuje plánovať náklady na dlhšiu dobu bez rizika, kedy nastane ďalšia úprava ceny.  Samozrejme, treba brať do úvahy, že ceny plynu môžu ísť aj smerom nadol, pričom by sa fixná cena komodity za dodávku plynu nemenila. Keď sa ale spätne obzrieme na vývoj cien pre tento segment, tento jav bol veľmi zriedkavý a úprava ceny smerom nadol bola minimálna.
 
Porovnanie cien bytový dom Piešťany: 
Spotreba: 220 000 kWh

SPP cenník

 

SPP podľa faktúry

FMS

SOP

celkom

FMS

SOP

celkom

EUR/mesiac

EUR/kWh

EUR

EUR/mesiac

EUR/kWh

EUR

dodávka plynu

2,06

0,04150

9154,72

2,06

0,03630

8010,72

distribúcia plynu

27,9

0,00790

2072,80

27,9

0,00790

2072,80

preprava plynu

0,00

0,00110

242,00

0,00

0,00110

242,00

 
 
 
Tarifa M4

názov produktu ZSE Energia

PlynVyhodaStandard (36 m)

 

PlynKomfort (36 m)

FMS

SOP

celkom

FMS

SOP

celkom

EUR/mesiac

EUR/kWh

EUR

EUR/mesiac

EUR/kWh

EUR

dodávka plynu

2,06

0,03579

7898,52

2,06

0,03500

7724,72

distribúcia plynu

27,9

0,00790

2072,80

27,9

0,00790

2072,80

preprava plynu

0,00

0,00110

242,00

0,00

0,00110

242,00

Predpokladané úspory zemného plynu

úspora voči SPP cenníku

12 m

24 m

36 m

PlynVyhodaStandard (36 m)

1 256,20 €

2 512,40 €

3 768,60 €

PlynKomfort (36 m)

1 430,00 €

2 860,00 €

4 290,00 €

úspora voči fakturovanej cene SPP

12 m

24 m

36 m

PlynVyhodaStandard (36 m)

112,20 €

224,40 €

336,60 €

PlynKomfort (36 m)

286,00 €

572,00 €

858,00 €

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a spotrebnej dane.
 
© šetri.sk
 
 

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...