Ako vplývajú strešné okná na potrebu energie na vykurovanie

strešné okná

Nasledujúca štúdia ukazuje, ako ovplyvňujú strešné okná – ich počet, orientácia k svetovým stranám a typ zasklenia potrebu energie na vykurovanie. Pre hodnotenie bol zvolený typový objekt rodinného domu s obytným podkrovím, ktorý je postupne natáčaný na svetové strany a hodnotený s rôznymi parametrami obálky budovy. Štúdia, ktorej vypracovanie zadala firma VELUX, pre názornosť hodnotí aj nerealizovateľné situácie ako orientácia obytných priestorov k severu, či objekt bez strešných okien.

Strešné okná majú významný vplyv na energetickú náročnosť stavby. Presné čísla poskytuje nasledujúca štúdia pri ktorej sa hodnotili strešné oká VELUX.

Prípravu vstupných dát a spracovanie bilančného výpočtu potreby energie na vykurovanie hodnoteného podľa ČSN EN ISO 13790 s mesačným krokom výpočtu podľa požiadaviek vyhlášky 78/2013 Zb., o energetickej náročnosti budov a s okrajovými podmienkami výpočtu podľa TNI 730331.

Strešné okná – vplyv ich počtu na mernú potrebu energie na vykurovanie Ea

Zvolený objekt, s premennými parametrami konštrukcií (viď tabuľka 1), bol hodnotený pre tri rôzne definované úrovne mernej potreby energie na vykurovanie Ea<35 kWh/m2rok,  Ea<55 kWh/m2rok, Ea<70 kWh/m2rok. (Za nízkoenergetický je dom považovaný pri splnení Ea<50 kWh/m2/rok ).

Hodnotenie zahŕňalo pre tri typy zasklenia: štandardné izolačné dvojsklo s označením 59, dvojsklo proti hluku a prehrievaniu s označením 60 a nízkoenergetické trojsklo s označením 66. Kalkulácia bola prevedená pre 0ks, 2ks a 5ks strešných okien pre orientáciu: S,J,V,Z.

Úroveň mernej potreby energie na vykurovanie Ea<55 kWh/m2rok
strešné okná

strešné okná

 

Graf 1: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok ) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre štandardné izolačné dvojsklo 59.

strešné okná

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW so sklami 59 pri orientácii na juh znižuje, na východ a západ je konštantná a pri orientácii na sever marginálne rastie.

strešné okná
Graf 2: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea (úroveň cca 55 kWh/m2rok) v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre dvojsklo proti hluku a prehrievaniu 60.

strešné okná

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW s dvojsklami proti hluku a prehrievaniu 60 pri orientácii na juh, východ a západ znižuje a pri orientácii na sever marginálne rastie. Pomer medzi Uw a g (tepelné straty a zisky) je optimalizovaný i u skiel primárne určených ku zníženiu pasívnych solárnych ziskov.

strešné okná

 

Graf 3: Hodnotenie mernej potreby energie na vykurovanie Ea v závislosti od počtu strešných okien a ich orientácie na svetové strany pre nízkoenergetické trojsklo 66.

strešné okná

Potreba energie na vykurovanie sa pri zvyšovaní počtu VRW so sklami 66 pri orientácii na juh, východ i západ znižuje, pri orientácii na sever je konštantná.  Pomer medzi Uw a g (tepelné straty a zisky) je optimalizovaný.

Z pohľadu kvality denného osvetlenia podkrovia tohto domu je 5 ks strešných okien optimálny. Z pohľadu potreby energie na vykurovanie (pri orientácii obytných miestností východ-juh-západ) tiež prinášajú zníženie potreby energie na vykurovanie Ea bez ohľadu na typ zasklenenia.

Hľadisko využitia tepelných ziskov a ich prípadná eliminácia v letnom období je potrebné  zohľadniť pre strešné okná už pri ich a vybaviť ich vonkajšími tieniacimi doplnkami.

Štúdiu spracoval: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Celá štúdia je k dispozícii tu:

stresne-okna-06

 

Prevzaté z: http://www.zelenarchitektura.sk/2014/09/vplyv-stresnych-okien-velux-na-potrebu-energie-na-vykurovanie/

Zdieľajte:   Facebooktwittermail