Solárna elektráreň na streche sa vám zaplatí za pomerne krátky čas.

Zamýšľali ste sa už mnohokrát nad tým, ako znížiť spotrebu elektrickej energie vo vašej domácnosti či firme? S fotovoltikou náklady nie len znížite ale aj zrobíte. Príklad návratnosti uvádzame nižšie.

Či chceme alebo nie, žijeme v dobe, kedy ceny za elektrickú energiu neustále rastú, čo je dôvodom, prečo sa mnohí z nás neustále zaujímajú o ďalšie na trhu dostupné riešenia, ako sa dá „ešte“ ušetriť a to bez toho, aby bolo potrebné sa obmedzovať, či znižovať svoju reálnu spotrebu vracaním sa do čias minulých, kedy sme výdobytky súčasnej doby nemali možnosť využívať. Okrem bežných spôsobov, ktoré takmer každý z nás vo svojej domácnosti už dnes uplatňuje sa do popredia za posledné obdobie dostáva možnosť využívať tzv. „energiu zo slnka“.

Mať či už doma alebo vo firme svoju vlastnú slnečnú elektráreň má svoje pozitíva a to z viacerých pohľadov:

  • vo vzťahu k prírode je slnko obnoviteľným zdrojom elektrickej energie, kedy jeho využívaním pre potreby slnečnej elektrárne nedochádza k produkcii žiadnych škodlivých látok, emisií CO2, hluku a nemá ani žiaden negatívny vplyv na svoje okolie (živočíchy atď.),
  • vo vzťahu k spotrebiteľom je využívanie slnečnej elektrárne merateľným nástrojom na vlastné zníženie nákladov za elektrickú energiu, pričom sa však samotný ročný výnos pohybuje na úrovni 10 %,
  • spotrebiteľ taktiež nie je zaťažovaný žiadnou údržbou,
  • vo vzťahu k spotrebiteľom podporuje Slovenská republika tento typ slnečnej elektrárne vo forme dotácií a to až na obdobie 15 rokov (garantované štátom), pričom výhody tejto elektrárne spotrebiteľ využíva minimálne po dobu 30 rokov.

Čo to vlastne solárna elektráreň je a ako to celé funguje ?

Ak sa na to pozrieme z technického hľadiska, tak slnečná elektráreň je vlastne:

„kompletný fotovoltaický systém vyrábajúci a dodávajúci elektrickú energiu, ktorý je napojený na elektrické rozvody vašej nehnuteľnosti alebo na distribučnú sieť. Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiódach. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov – fotovoltaických panelov“.[1]

Celý systém slnečnej elektrárne funguje na tom princípe, že spotrebiteľ má túto slnečnú elektráreň umiestnenú na svojej nehnuteľnosti a tá mu počas celého roka produkuje elektrickú energiu. Takto vyprodukovaná elektrická energia je spotrebovávaná prevažne vo vašej domácnosti, za čo zo strany štátu získavate finančné prostriedky. V čase, kedy však vašu energiu nespotrebovávate, je táto odovzdávaná do distribučnej siete, za čo spotrebiteľ opätovne získava finančné prostriedky zo strany štátu. Ak chceme tieto príjmy vyjadriť v číslach, tak za každú vyrobenú kWh vo vašej slnečnej elektrárni dostanete podporu vo výške 0,06 EUR/kWh (60 EUR/MWh). Naopak, za každú kWh elektriny odovzdanej do distribučnej siete (teda tú, ktorú nespotrebujete) získate ďalších 0,06 EUR/kWh (60 EUR/MWh).

Samozrejme, že je potrebné si uvedomiť, že tento typ zdroja elektrickej energie nemôže byť jediným zdrojom vo vašej domácnosti a je preto potrebné odoberať elektrickú energiu aj z iných zdrojov. Samotnú slnečnú elektráreň je možné plne využívať počas celého roka, nakoľko produkuje elektrickú energiu počas leta ale aj zimy a to dokonca aj v období, keď je zamračené.

Aké sú náklady na slnečnú elektráreň a aká je ich návratnosť ?

 Finančné náklady pre spotrebiteľa za vybudovanie slnečnej elektrárne závisia od viacerých faktorov, ako napr. miesta inštalácie, súčasnej spotreby elektrickej energie, veľkosti a typu strechy a taktiež dôležitú úlohu hrá aj jej orientácia a zatienenie.

Okrem finančných nákladov však musí spotrebiteľ počítať aj s administratívnymi úkonmi, ktoré je nevyhnutné absolvovať pred samotným spustením slnečnej elektrárne. Samotná inštalácia trvá len niekoľko dní, pričom však celý administratívny proces s tým súvisiaci trvá od 1 do 3 mesiacov.

V prípade záujmu o vybudovanie slnečnej elektrárne by mal byť aj starostlivý výber spoločnosti, ktorá vám zabezpečí jednak projekciu, výstavbu, revíziu ale aj následný servis vašej slnečnej elektrárne a taktiež vám zabezpečí pomoc s administratívnymi úkonmi. Z týchto dôvodov preto pri tejto forme investície stojí za uváženie myslieť aj na tieto skutočnosti.

Od vyššie uvedených faktorov sa teda odvíja nielen konečná cena ale aj očakávaná návratnosť vložených investícií. Pri zvážení všetkých týchto faktorov sa doba návratnosti pohybuje od 6 do 10 rokov.

Pre lepšiu predstavu uvádzame konkrétny príklad:

Máme zákazníka /firmu/, ktorého:

–          ročná spotreba je: 40 000 kWh

–          veľkosť strechy, ktorá je k dispozícii je: 800 m2

–          typ strechy / krytiny je: šikmá / trapézový plech

–          sklon strechy je: 10 st

–          orientácia hrebeňa strechy je: sever – juh

–          smennosť prevádzky je: 1 smena

Na základe týchto údajov bolo možné v tejto firme nainštalovať slnečnú elektráreň o maximálnom výkone 46 kW, ktorá je schopná vyprodukovať 54 000 kWh ročne. Z tohto príkladu nám teda vyplýva, že inštaláciou tejto slnečnej elektrárne sa dosiahol:

–          výkon na úrovni 46 kWp,

–          vlastná spotreba dosiahla úroveň 18 900 kWh (35 %),

–          dodávka do siete dosiahla úroveň 35 100 kWh (65 %),

–          odber zo siete dosiahol úroveň 21 100 kWh (53 %).

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje pohľad výnosov úspor, ktoré táto firma dosiahla:

Výnosy a úspory

Celková investícia     72 000 €
kWh/rok EUR/kWh ročne
Produkcia zelenej Energie 54 000 0,1345 7 265 €
Úspora vlastnej spotreby 18 900 0,1496 2 827 €
Dodávka do siete 35 100 0,0600 2 106 €
Celkový príjem z investície     12 199 €
Návratnosť 5,9 rokov

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že táto firma pri počiatočnej investícií 72 000 € a celkovom ročnom príjme z tejto investície vo výške 12 199 € získa svoju návratnosť do takmer 6 rokov, pričom za ďalších 9 rokov existencie tejto slnečnej elektrárne a s podporou štátu získa ďalšie celkové príjmy vo výške presahujúcej 100 000 €.

Možnosti ako ušetriť náklady za elektrickú energiu v domácnostiach či firmách vzbudzuje neustály záujem širokej verejnosti a preto budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti priamo na našej facebookovej stránke:  http://www.facebook.com/setri.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail