Inteligentné elektromery na Slovensku

vizualizacia_smart_grid

Na Slovensku sa má do roku 2020 nainštalovať asi 600 tisíc inteligentných meradiel koncovej spotreby elektriny. Celkové náklady sa odhadli na viac ako 90 miliónov eur, avšak domácnostiam a malým podnikateľom by mali inteligentné elektromery ušetriť.

Inteligentnými elektromermi v súčasnosti disponuje len asi 10 % európskych domácností. Na čele ich zavádzania v Európe je Taliansko, kde je nimi vybavených viac než 90 % domácností. Francúzsko plánuje do roku 2020 vybaviť inteligentnými meracími systémami asi 35 miliónov odberných miest, Británia asi 30 miliónov odberných miest. V Španielsku by sa ich malo do roku 2018 inštalovať približne 13 miliónov. Celkovo sa do konca dekády v Európe očakáva inštalácia až 240 miliónov inteligentných meracích systémov.

Podľa smerníc, ktoré sú súčasťou tretieho energetického balíka, by sa inteligentné meradlá  mali do roku 2020 nainštalovať v najmenej 80 % domácností EÚ. Transpozíciou smerníc v zákone o energetike (251/2012 Z.z.) sa Slovensko zaviazalo zabezpečiť realizáciu inteligentných meracích systémov, ktoré podporujú aktívnu účasť odberateľov na trhu s dodávkou elektriny. Ministerstvo hospodárstva predložilo v máji návrh riešenia zavádzania inteligentných meračov v elektroenergetike u nás. V polovici októbra by mala nadobudnúť účinnosť vyhláška MH SR o postupe a podmienkach zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Inteligentné elektromery pre domácnosti a MSP

„Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z inteligentného meracieho systému o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Inteligentné elektromery tiež umožňujú znížiť zaťaženie sústavy v čase špičky vďaka aktualizovaným informáciám a ich výmene s riadiacimi jednotkami dodávateľov a výrobcov energie. V oblasti elektroenergetiky sa na Slovensku počíta so zavedením inteligentných meradiel pre minimálne 80 % koncových odberateľov elektriny s ročným odberom najmenej 4 MWh.

Do konca roka 2020 by tak malo byť na Slovensku nainštalovaných 600 tisíc digitálnych elektromerov – 480 tisíc v domácnostiach a 120 tisíc v malých a stredných podnikoch. Meradlá sa budú inštalovať postupne podľa veľkosti ročnej spotreby koncových odberateľov. 

Ročné prínosy 21,8 mil. €, náklady 11,3 mil. €

Podľa odporúčania Európskej komisie vypracoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ekonomické posúdenie dlhodobých nákladov a prínosov ich zavedenia. Celkové prínosy zo zavedenia inteligentných meradiel sa podľa analýzy naplno prejavia až po inštalácii cieľového počtu 600 tisíc meradiel. Ročný prínos má byť podľa ÚRSO na úrovni 21,8 milióna eur, pričom najvyšší prínos majú dosiahnuť koncoví odberatelia.

Celkové náklady na inštaláciu a prevádzku 600 tisíc elektromerov predstavujú približne sumu 90,3 miliónov eur, z toho investičné náklady takmer 68 mil. € a prevádzkové náklady viac než 22 mil. €. Priemerné ročné náklady by mali byť vo výške 11,3 milióna eur. Návratnosť investovaných prostriedkov sa predpokladá najskôr v roku 2019 alebo 2020.

Celkovú výšku nákladov budú podľa ministerstva znášať distribučné spoločnosti, avšak ÚRSO má v cenovej regulácii zohľadniť náklady na obstaranie, inštaláciu a prevádzku týchto zariadení. MH SR regulátorovi odporučilo zabezpečiť rámec princípov tak, aby sa minimalizovali dopady na ceny pre koncových odberateľov. Vo vyhláške sa zároveň uvádza, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre koncových odberateľov elektriny požiadavky a rozsah nevyhnutných úprav potrebných na inštaláciu nového meradla. Prípadné potrebné úpravy na odbernom mieste vykoná koncový odberateľ elektriny na svoje náklady.

 

Pozadie

Kľúčový dokument pre rozvoj inteligentných sietí (smart grids) na úrovni EÚ vydala Komisia v apríli 2011. Podľa neho boli členské štáty povinné najneskôr do 3. septembra 2012 pripraviť plán vykonávania a časový harmonogram inštalácie inteligentných meracích systémov.

V októbri 2011 pripravila EK správu o stanovení spoločných funkčných požiadaviek pre inteligentný merací prístroj.

Na jar 2012 následne vydala odporúčanie o prípravách na zavádzanie inteligentných meracích systémov, ktoré vymedzuje pojmy ako inteligentná sieť, inteligentný merací systém, najlepšie dostupné techniky a veľký dôraz kladie na zabezpečenie ochrany údajov komunikovaných novými technológiami a tiež usmernenia pre vykonanie analýzy nákladov a prínosov projektov inteligentných sietí.

Viac o inteligentných sieťach a meradlách sa dozviete v tomto súbore liniek.

 

Zdroj: EurActiv.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail

A najdôležitejšia informácia ? Čo mám robiť, keď chcem aby mi ZSE doma vymenilo elektromer za nový inteligentný ?

Dobrý deň, pan Hlavatý,
ďakujeme za doplňujúcu otázku a váš záujem. Výmenu elektromerov bude mať na starosti váš distribútor elektrickej energie. Ak ste zo západného Slovenska, mala by to byť Západoslovenská distribučná, a.s.: http://www.zsdis.sk.
Kvôli upresneniu podmienok výmeny sme spoločnosť oslovili a čakáme na odpoveď. Hneď ako sa k nej dostaneme, budeme vás informovať.

S pozdravom
Igor Novotný
content manager

Dobrý deň, pán Hlavatý,
inštaláciu tzv. inteligentných meracích systémov zabezpečujú distribučné spoločnosti. Ak ste zo západného Slovenska, Západoslovenská distribučná plánuje inštalovať zariadenia u všetkých zákazníkov s ročnou spotrebou nad 4 MWh. V prípade, že spadáte do tejto skupiny zákazníkov, meradlo vám bude inštalované podľa plánu, ktorý schváli Ministerstvo hospodárstva SR vo vyhláške už koncom tohto mesiaca. Pripravovaná vyhláška spresní aj niekoľko technických údajov, na základe ktorých sa nasadzovanie inteligentných meracích systémov bude môcť začať realizovať.

Západoslovenská distribučná bude zodpovedať za inštaláciu inteligentných meracích systémov a rovnako kvalitu nameraných dát v jej distribučnej oblasti na západnom Slovensku.

S pozdravom

Igor Novotný
content manager
setri.sk