Energetická efektívnosť na Slovensku

Maros S.

Realita či hudba budúcnosti? Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade by mala energetická efektívnosť  narásť o 20 %.

Doteraz jedinou oblasťou, kde absentovalo jednoznačné stanovenie cieľov pre členské štáty bola energetická efektívnosť. Neistota dosiahnutia tohto vytýčeného cieľa vyústila do návrhu novej smernice o energetickej efektívnosti, ktorej finálne znenie bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou na jeseň 2012 (pozn. uverejnenie v Úradnom vestníku sa očakáva v novembri t. r.).
Zámerom novej smernice je vytvoriť spoločný rámec na podporu energetickej účinnosti v EÚ s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 20% úspory energie do roku 2020 a pripraviť cestu pre ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti po tomto dátume. Primárna energetická spotreba EÚ v roku 2020 by mala byť na úrovni 1474 Mtoe, t. j. zníženie o 368 Mtoe v porovnaní s prognózami z roku 2007. Ambiciózny cieľ energetickej úspory sa má dosiahnuť postupným znižovaním spotreby o 1,5 % z ročného objemu predaja energie koncovým odberateľom (pozn. smernica umožňuje isté výnimky ČŠ avšak maximálne do úrovne 25 % objemu celkových úspor). Dosahovanie energetických úspor bude taktiež podporené pravidlami na odstránenie bariér na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie
Z hľadiska účastníkov trhu sa smernica zameriava na dve hlavné skupiny – verejnú správu a energetické spoločnosti, pričom verejná správa by mala „ísť príkladom“ ostatným spotrebiteľom.
Opodstatnenosť zmeny súčasného prístupu jednotlivých ČŠ podčiarkuje aj stanovená 18-mesačná doba na transpozíciu.

Ako by sa mala dosiahnuť očakávaná 20% úspora?

Smernica sa sústreďuje na nasledovné štyri hlavné nástroje, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu stanoveného cieľa 20% úspory:

  • národné ciele energetickej efektívnosti – každý členský štát by mal mať vlastný národný cieľ
  • inteligentné meranie a billing – úspory na základe nákladovo efektívnych technológií majú byť základným nástrojom, návrh taktiež ustanovuje minimálne požiadavky na vyúčtovanie
  • kombinovaná výroba – cieľom je plne využiť potenciál vysoko efektívnej kogenerácie
  • energetické služby – návrh podporuje vytvorenie fungujúceho trhu s energetickými službami

Čo to bude znamenať pre dotknuté sektory?

Nová smernica o energetickej efektívnosti prinesie významnú zmenu fungovania „klasických“ trhov s energiami. V prvom rade sa vytvorením efektívneho „paralelného“ trhu s energetickými službami pre odberateľov zvýši možnosť sledovania energetickej úspory. Odberatelia budú následne schopní znižovať náklady na energie sledujúc princíp „najlacnejšia MWh je tá nespotrebovaná“. Zmena v správaní bude vyžadovaná aj na strane verejného sektora, ktorý má byť v budúcnosti príkladom v oblasti energetickej účinnosti. Pri pohľade na súčasný stav budov a úroveň spotreby je zrejmé, že dosiahnutie vytýčeného cieľa bude znamenať významné investície a bude si vyžadovať zmenu často uplatňovaného prístupu „to je v poriadku, takto to fungovalo aj predtým“. V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na nové požiadavky, ktoré budú kladené na energetické podniky. S cieľom predísť vysokým pokutám za neplnenie požiadaviek energetickej efektívnosti bude potrebné investovať značné finančné prostriedky do skvalitnenia poskytovaných služieb a rozvoja organizácií.

Ako sa vyvíjala energetická efektívnosť na Slovensku?

Energetická náročnosť hospodárstva SR vykazuje za posledné 10-ročné obdobie klesajúci trend. V období rokov 2002 – 2009 sa energetická náročnosť nášho hospodárstva znížila o 38 % (zdroj: SIEA, Eurostat), pričom toto zníženie bolo najväčšie v rámci OECD i EÚ.
Energetická efektívnosť je v podmienkach SR upravená najmä zákonom 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý stanovuje požiadavky na efektívnosť pri využívaní energie a taktiež povinnosti pri používaní energie.
Pomoc pri riešení otázok energetickej efektívnosti spotrebiteľom ponúkajú najmä energetickí audítori a poradcovia. Aj na našom portáli si môžete s našimi spolupracovníkmi v sekcii energetické poradenstvo dohodnúť bezplatné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie, resp. zatepľovania objektov, optimálneho výberu osvetlenia, klimatizácie a vykurovania až po montáž solárnych kolektorov.
Súčasná situácia na trhu však jednoznačne napovedá, že smernica o energetickej efektívnosti prinesie nové možnosti pre rozvoj podnikateľských aktivít a skvalitnenie služieb, ale taktiež aj značnú výzvu pre „racionálnejšie“ správanie sa odberateľov.
Autorom článku „Energetická efektívnosť na Slovensku“ je Ing. Tomáš Šipoš, expert regulácie ZSE

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Všetci by sme mali byť zdravými aktivistami

Moderátor, autor úspešného podcastu, aktivista a greenfluencer, ktorý má vo svojej genetickej výbave výraznú zvedavosť a odvahu. Vo svojom podcaste Sabo sebou sa venuje všetkým...

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...