Energetická efektívnosť na Slovensku

redakcia setri.sk

Realita či hudba budúcnosti? Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade by mala energetická efektívnosť  narásť o 20 %.

Doteraz jedinou oblasťou, kde absentovalo jednoznačné stanovenie cieľov pre členské štáty bola energetická efektívnosť. Neistota dosiahnutia tohto vytýčeného cieľa vyústila do návrhu novej smernice o energetickej efektívnosti, ktorej finálne znenie bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou na jeseň 2012 (pozn. uverejnenie v Úradnom vestníku sa očakáva v novembri t. r.).
Zámerom novej smernice je vytvoriť spoločný rámec na podporu energetickej účinnosti v EÚ s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 20% úspory energie do roku 2020 a pripraviť cestu pre ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti po tomto dátume. Primárna energetická spotreba EÚ v roku 2020 by mala byť na úrovni 1474 Mtoe, t. j. zníženie o 368 Mtoe v porovnaní s prognózami z roku 2007. Ambiciózny cieľ energetickej úspory sa má dosiahnuť postupným znižovaním spotreby o 1,5 % z ročného objemu predaja energie koncovým odberateľom (pozn. smernica umožňuje isté výnimky ČŠ avšak maximálne do úrovne 25 % objemu celkových úspor). Dosahovanie energetických úspor bude taktiež podporené pravidlami na odstránenie bariér na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie
Z hľadiska účastníkov trhu sa smernica zameriava na dve hlavné skupiny – verejnú správu a energetické spoločnosti, pričom verejná správa by mala „ísť príkladom“ ostatným spotrebiteľom.
Opodstatnenosť zmeny súčasného prístupu jednotlivých ČŠ podčiarkuje aj stanovená 18-mesačná doba na transpozíciu.

Ako by sa mala dosiahnuť očakávaná 20% úspora?

Smernica sa sústreďuje na nasledovné štyri hlavné nástroje, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu stanoveného cieľa 20% úspory:

  • národné ciele energetickej efektívnosti – každý členský štát by mal mať vlastný národný cieľ
  • inteligentné meranie a billing – úspory na základe nákladovo efektívnych technológií majú byť základným nástrojom, návrh taktiež ustanovuje minimálne požiadavky na vyúčtovanie
  • kombinovaná výroba – cieľom je plne využiť potenciál vysoko efektívnej kogenerácie
  • energetické služby – návrh podporuje vytvorenie fungujúceho trhu s energetickými službami

Čo to bude znamenať pre dotknuté sektory?

Nová smernica o energetickej efektívnosti prinesie významnú zmenu fungovania „klasických“ trhov s energiami. V prvom rade sa vytvorením efektívneho „paralelného“ trhu s energetickými službami pre odberateľov zvýši možnosť sledovania energetickej úspory. Odberatelia budú následne schopní znižovať náklady na energie sledujúc princíp „najlacnejšia MWh je tá nespotrebovaná“. Zmena v správaní bude vyžadovaná aj na strane verejného sektora, ktorý má byť v budúcnosti príkladom v oblasti energetickej účinnosti. Pri pohľade na súčasný stav budov a úroveň spotreby je zrejmé, že dosiahnutie vytýčeného cieľa bude znamenať významné investície a bude si vyžadovať zmenu často uplatňovaného prístupu „to je v poriadku, takto to fungovalo aj predtým“. V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na nové požiadavky, ktoré budú kladené na energetické podniky. S cieľom predísť vysokým pokutám za neplnenie požiadaviek energetickej efektívnosti bude potrebné investovať značné finančné prostriedky do skvalitnenia poskytovaných služieb a rozvoja organizácií.

Ako sa vyvíjala energetická efektívnosť na Slovensku?

Energetická náročnosť hospodárstva SR vykazuje za posledné 10-ročné obdobie klesajúci trend. V období rokov 2002 – 2009 sa energetická náročnosť nášho hospodárstva znížila o 38 % (zdroj: SIEA, Eurostat), pričom toto zníženie bolo najväčšie v rámci OECD i EÚ.
Energetická efektívnosť je v podmienkach SR upravená najmä zákonom 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý stanovuje požiadavky na efektívnosť pri využívaní energie a taktiež povinnosti pri používaní energie.
Pomoc pri riešení otázok energetickej efektívnosti spotrebiteľom ponúkajú najmä energetickí audítori a poradcovia. Aj na našom portáli si môžete s našimi spolupracovníkmi v sekcii energetické poradenstvo dohodnúť bezplatné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie, resp. zatepľovania objektov, optimálneho výberu osvetlenia, klimatizácie a vykurovania až po montáž solárnych kolektorov.
Súčasná situácia na trhu však jednoznačne napovedá, že smernica o energetickej efektívnosti prinesie nové možnosti pre rozvoj podnikateľských aktivít a skvalitnenie služieb, ale taktiež aj značnú výzvu pre „racionálnejšie“ správanie sa odberateľov.
Autorom článku „Energetická efektívnosť na Slovensku“ je Ing. Tomáš Šipoš, expert regulácie ZSE

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...