Energetická efektívnosť na Slovensku

Realita či hudba budúcnosti? Strategické smerovanie energetiky EÚ do roku 2020 je určené záväzným cieľom „20-20-20“ tzn. prijatie opatrení, ktoré zabezpečia do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej energetickej spotrebe, 20% pokles objemu skleníkových plynov a v neposlednom rade by mala energetická efektívnosť  narásť o 20 %.

Doteraz jedinou oblasťou, kde absentovalo jednoznačné stanovenie cieľov pre členské štáty bola energetická efektívnosť. Neistota dosiahnutia tohto vytýčeného cieľa vyústila do návrhu novej smernice o energetickej efektívnosti, ktorej finálne znenie bolo prijaté Európskym parlamentom a Radou na jeseň 2012 (pozn. uverejnenie v Úradnom vestníku sa očakáva v novembri t. r.).

Zámerom novej smernice je vytvoriť spoločný rámec na podporu energetickej účinnosti v EÚ s cieľom zabezpečiť dosiahnutie 20% úspory energie do roku 2020 a pripraviť cestu pre ďalšie zvyšovanie energetickej účinnosti po tomto dátume. Primárna energetická spotreba EÚ v roku 2020 by mala byť na úrovni 1474 Mtoe, t. j. zníženie o 368 Mtoe v porovnaní s prognózami z roku 2007. Ambiciózny cieľ energetickej úspory sa má dosiahnuť postupným znižovaním spotreby o 1,5 % z ročného objemu predaja energie koncovým odberateľom (pozn. smernica umožňuje isté výnimky ČŠ avšak maximálne do úrovne 25 % objemu celkových úspor). Dosahovanie energetických úspor bude taktiež podporené pravidlami na odstránenie bariér na trhu s energiou a prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri dodávke a využívaní energie

Z hľadiska účastníkov trhu sa smernica zameriava na dve hlavné skupiny – verejnú správu a energetické spoločnosti, pričom verejná správa by mala „ísť príkladom“ ostatným spotrebiteľom.

Opodstatnenosť zmeny súčasného prístupu jednotlivých ČŠ podčiarkuje aj stanovená 18-mesačná doba na transpozíciu.

Ako by sa mala dosiahnuť očakávaná 20% úspora?

Smernica sa sústreďuje na nasledovné štyri hlavné nástroje, ktoré by mali napomôcť k dosiahnutiu stanoveného cieľa 20% úspory:

  • národné ciele energetickej efektívnosti – každý členský štát by mal mať vlastný národný cieľ
  • inteligentné meranie a billing – úspory na základe nákladovo efektívnych technológií majú byť základným nástrojom, návrh taktiež ustanovuje minimálne požiadavky na vyúčtovanie
  • kombinovaná výroba – cieľom je plne využiť potenciál vysoko efektívnej kogenerácie
  • energetické služby – návrh podporuje vytvorenie fungujúceho trhu s energetickými službami

Čo to bude znamenať pre dotknuté sektory?

Nová smernica o energetickej efektívnosti prinesie významnú zmenu fungovania „klasických“ trhov s energiami. V prvom rade sa vytvorením efektívneho „paralelného“ trhu s energetickými službami pre odberateľov zvýši možnosť sledovania energetickej úspory. Odberatelia budú následne schopní znižovať náklady na energie sledujúc princíp „najlacnejšia MWh je tá nespotrebovaná“. Zmena v správaní bude vyžadovaná aj na strane verejného sektora, ktorý má byť v budúcnosti príkladom v oblasti energetickej účinnosti. Pri pohľade na súčasný stav budov a úroveň spotreby je zrejmé, že dosiahnutie vytýčeného cieľa bude znamenať významné investície a bude si vyžadovať zmenu často uplatňovaného prístupu „to je v poriadku, takto to fungovalo aj predtým“. V neposlednom rade je potrebné poukázať aj na nové požiadavky, ktoré budú kladené na energetické podniky. S cieľom predísť vysokým pokutám za neplnenie požiadaviek energetickej efektívnosti bude potrebné investovať značné finančné prostriedky do skvalitnenia poskytovaných služieb a rozvoja organizácií.

Ako sa vyvíjala energetická efektívnosť na Slovensku?

Energetická náročnosť hospodárstva SR vykazuje za posledné 10-ročné obdobie klesajúci trend. V období rokov 2002 – 2009 sa energetická náročnosť nášho hospodárstva znížila o 38 % (zdroj: SIEA, Eurostat), pričom toto zníženie bolo najväčšie v rámci OECD i EÚ.

Energetická efektívnosť je v podmienkach SR upravená najmä zákonom 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý stanovuje požiadavky na efektívnosť pri využívaní energie a taktiež povinnosti pri používaní energie.

Pomoc pri riešení otázok energetickej efektívnosti spotrebiteľom ponúkajú najmä energetickí audítori a poradcovia. Aj na našom portáli si môžete s našimi spolupracovníkmi v sekcii energetické poradenstvo dohodnúť bezplatné poradenstvo v oblasti rekonštrukcie, resp. zatepľovania objektov, optimálneho výberu osvetlenia, klimatizácie a vykurovania až po montáž solárnych kolektorov.

Súčasná situácia na trhu však jednoznačne napovedá, že smernica o energetickej efektívnosti prinesie nové možnosti pre rozvoj podnikateľských aktivít a skvalitnenie služieb, ale taktiež aj značnú výzvu pre „racionálnejšie“ správanie sa odberateľov.

Autorom článku „Energetická efektívnosť na Slovensku“ je Ing. Tomáš Šipoš, expert regulácie ZSE

Zdieľajte:   Facebooktwittermail