Novela zákona o tepelnej energetike aj o povinnostiach pre domácnosti

Začiatkom roku 2014 poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili  novelu zákona o tepelnej energetike. Novela prináša niekoľko zmien, ktoré sa týkajú tak konečného spotrebiteľa ako aj výrobcov tepla. Obsahuje už aj niektoré opatrenia, ktoré súvisia so smernicou EÚ o energetickej efektívnosti (27/2012/EU). Tú musia jednotlivé členské krajiny EÚ prijať najneskôr do júna 2014.

Ministerstva hospodárstva (MH) SR uvádza: „Pôsobnosť zákona sa rozširuje na práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji tepla v budove“. Cieľom opatrení je zvýšiť celkovú energetická efektívnosť budov, čo by sa malo prejaviť aj znížením nákladov na teplo pre spotrebiteľov.

Povinnosť inštalovať tepelné merače do konca roka 2016

Domácností sa týka najmä povinnosť nainštalovať do konca roka 2016 určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla aj v budovách s centrálnym zdrojom tepla, pričom náklady s tým spojené si bude hradiť spotrebiteľ sám:

MH SR: „Povinnosť inštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla u konečného spotrebiteľa sa z dôvodu implementácie eurosmernice o energetickej efektívnosti rozširuje aj na konečného spotrebiteľa tepla v budove s centrálnym zdrojom tepla. Obdobne to platí aj pre pravidlá rozpočítania nákladov na výrobu tepla. Z dôvodu optimalizácie dodávok tepla je potrebné koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pravidelne aktualizovať.“

merač-tepla-1

 

 

Povinnosť inštalácie meracieho zariadenia sa netýka jedine budov, ktorých celková plocha je menšia ako 500 metrov štvorcových. V praxi sa jedná o bytové domy s približne desiatimi bytmi. Dôvodom výnimky je nízka efektivita vynaložených nákladov na meracie zariadenia v pomere k predpokladaným úsporám tepla.

 

Zákaz zásahu osôb do tepelného zariadenia, verejného rozvodu alebo prípojky tepla

Novela zákona o tepelnej energetike zakazuje akýkoľvek zásah osôb do tepelného zariadenia, verejného rozvodu alebo prípojky tepla. „Zásah je možné vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa alebo dodávateľa tepla. Za nedodržanie zákazu bude osoba, ktorá poškodí, alebo ovplyvní činnosť tepelného zariadenia, verejného rozvodu alebo prípojky tepla, povinná uhradiť náklady vzniknuté neoprávneným zásahom na základe ustanovení o zodpovednosti za škodu podľa Občianskeho zákonníka,“ uvádza MH SR.

 

Ochrana centrálneho vykurovania

Zákon upravuje aj podmienky, ktoré sa týkajú výstavby sústavy tepelných zariadení. Má sa zabrániť nepriaznivým vplyvom na už existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT).

MH SR: „Ako reakcia na podnety z praxe sa spresňujú podmienky na výkon funkcie zodpovedného zástupcu. V súvislosti s podporou účinného CZT sa stanovujú doplňujúce podmienky pri výstavbe sústavy tepelných zariadení.“

Pri povoľovaní výstavby tepelných zariadení so stanoveným výkonom sa musia teda posudzovať aj možné dopady na hospodárnosť a energetickú efektívnosť dotknutých sústav CZT na danom území. Ministerstvo nevydá takéto osvedčenie v prípade, že sa preukázateľne zníži odber tepla z existujúceho CZT, zhorší sa vplyv na životného prostredie alebo sa zvýši cena tepla pre koncových spotrebiteľov.

 

Odber z obnoviteľných zdrojov

Po novom bude držiteľ povolenia na rozvod tepla povinný odoberať aj teplo od iného držiteľa povolenia, ktorý v jeho okolí teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Aj tu však zákon stanovuje podmienku efektivity: „Avšak len vtedy, ak sa takýmto odberom nezhorší energetická efektívnosť existujúceho zariadenia a ak sú splnené stanovené technické podmienky odberu,“ spresňuje.

Výnimka sa týka novopostavených budov, ktorých maximálna ročná potreba tepla predstavuje 30 MWh. Nová úprava tak zohľadňuje skutočnosť, že nové budovy sa budú musieť po novom stavať ako nízkoenergetické budovy a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie sa nevyhnú.

Zákon tiež hovorí o odberateľoch tepla, ktorí disponujú vlastnými systémami na obstarávanie tepla z obnoviteľných zdrojov. Tí môžu byť súčasne pripojení do systému CZT a odoberať časť tepla počas špičkových odberov z centrálnej sústavy. CZT môže pre takýchto spotrebiteľov  slúžiť ako poistka pri výpadku alebo poruche vlastnej technológie. Odberatelia tak nebudú musieť svoje zariadenia na výrobu tepla zbytočne neprimerane predimenzovávať, napríklad v období veľkých mrazov.

solarna-elektraren-strecha-setri1

 

Nové povinnosti pre samosprávy

Mestá a obce budú musieť minimálne raz za päť rokov prerokovať v rámci obecného zastupiteľstva aktualizovanú koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. Schválenú časť aktualizovanej koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky budú musieť doplniť do územno-plánovacej dokumentácie obce postupom podľa stavebného zákona. 

MH SR: „Ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, je obec povinná vydať záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby.“ … „Pre aktualizáciu takýchto koncepcií sa v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov programového obdobia 2014 až 2020 pripravuje finančný mechanizmus,“

Zároveň sa novelou ustanovila dolná hranica celkového inštalovaného tepelného výkonu sústavy tepelných zariadení, ktorú možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce. Pre výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým výkonom do 100 kW nebude potrebné záväzné stanovisko obce.

 

Zdieľajte:   Facebooktwittermail