Cena za elektrinu

zdroj: nazeleno.cz

Cena za elektrinu sa určuje u zákazníkov elektrickej energie ako podiel súčtu všetkých platieb za odobratú elektrickú energiu a objemu odobratej elektrickej energie (EUR/kWh). Zvyčajne sa používajú zložené ceny (resp. sadzby či tarifné systémy), ktoré majú stálu zložku (nezávislú od veľkosti odberu elektrickej energie, t. j. platba za výkon, resp. za maximum odobratého výkonu, namerané, dohodnuté, technické a pod.) a premennú zložku (závislú od veľkosti odberu elektrickej energie).

V zásade platí, že pri rovnakom objeme odobratej elektrickej energie môže byť pre rozličných zákazníkov rozličná aj cena za elektrinu. Závisí to od tarifného systému a druhu, resp. spôsobu odberu.

U výrobcu, resp. distributéra sa priemerná cena za elektrinu určuje ako podiel súčtu celkových nákladov na výrobu elektrickej energie s primeraným ziskom a objemu dodanej elektrickej energie. Metóda určovania ceny na základe priemerných merných cien a primeraného zisku býva v literatúre označovaná ako cost plus. Túto metódu možno využiť pri regulácii cien monopolného energetického podniku (pozri spravodlivá cena). Okrem tejto metódy možno použiť jednoduchšiu metódu, kde cena za elektrinu závisí od vonkajšieho ekonomického prostredia (inflácia, kurz meny, daňové podmienky), ktorá sa snaží nahradiť neexistujúce alebo len veľmi nedokonalé trhové prostredie v odvetví. Táto metóda sa nazýva cenový strop (price cap regulation). Na konkurenčnom trhu s elektrinou sa pracuje s tzv. cenami okamžitými (dodanými), resp. spotovými. Sú odvodené na základe marginálnych nákladov a sú ovplyvnené okamžitou situáciou na trhu s elektrinou. Používanie pojmov sadzba a tarifa je nejednotné, pretože niekedy je pojem sadzba nadradený pojmu tarifa. Sadzba označuje tarifný systém a tarifa je konkrétna cena elektrickej energie alebo výkonu v EUR za kWh či kW, napr. bytová sadzba s dennou a nočnou tarifou, alebo je to opačne, čo sa javí logickejšie, napr. bytová tarifa s dennou a nočnou sadzbou za odobratú energiu v príslušných časových pásmách.

Ako sa určuje cena za elektrinu na Slovensku

Štruktúra ceny elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti bola do konca roka 2009 regulátorom – Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej úrad) určovaná formou koncovej (integrovanej) ceny, ktorá zahŕňala dodávku elektriny, distribúciu elektriny a ďalšie regulované zložky ceny. Počnúc rokom 2010 úrad určuje osobitne cenu za samotnú dodávku elektriny a osobitne cenu za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny. Vyplýva to z § 20 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dodávateľ elektriny je povinný riadne a úplne informovať na vyhotovenej faktúre odberateľa elektriny v domácnosti o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny. Zámerom je podporiť rozvoj trhu s elektrinou a zvýšiť ochranu odberateľa elektriny v domácnosti a to najmä tým, že takto stanovené ceny sú transparentné a jednoznačne vymedzené na jednotlivé zložky koncovej ceny. Nemalým prínosom je priama porovnateľnosť sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti medzi rôznymi dodávateľmi elektriny. Konkurencia na trhu s elektrinou existuje iba v samotnej dodávke elektriny. V distribúcii elektriny naďalej existuje monopolné postavenie prevádzkovateľa regionálnej alebo miestnej distribučnej sústavy (odberateľ elektriny nemôže zmeniť odberné miesto) a teda cena za distribúciu elektriny sa pri zmene dodávateľa elektriny nemení.

Podrobnejšie sa o skladbe ceny za elektrinu môžete dočítať napr. aj na stránkach dodávateľa energie.

 

Zdroj: urso.sk/setri.sk

Zdieľajte:   Facebooktwittermail