Ako predĺžiť výdrž batérie vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete

Lukas P.

Dneš­né mo­bil­né prís­tro­je sú prak­tic­ky zá­vis­lé od svo­jej ba­té­rie. Tú na­vy­še ne­mož­no vždy ľah­ko vy­me­niť. Výdrž batérie je závislá od viacerých faktorov, z ktorých niektoré sa dajú ovplyvniť.

výdrž batérie

Moderné mobilné telefóny sú komunikační i energetickí narkomani. Aj keď neprebiehajú volania, sú neustále vyhľadávajú siete, prehľadávajú wifi pripojenia a sťahujú e-maily z dátového cloudu. Všetky tieto spojenia používajú veľké množstvo energie.

Niekoľko rád, ako predĺžiť výdrž batérie

  • vypnite Bluetooth, keď nepoužívate bezdrôtový headset alebo neprenášate dáta,
  • vypnite 3G/4G pripojenie a Wi-Fi, ak nesurfujete na webe alebo nepoužívanie aplikácie vyžadujúce byť online
  • vypnite prijímač GPS ak nepotrebujete presne určiť svoju polohu
  • chytré telefóny tiež nepretržite kontrolujú a sťahujú nové e-maily a každý zakýto check-in využíva energiu. Vypnite si „push e-mail“ funkcie a sťahujte si správy ručne a menej často.
  • uzamknutie tlačidiel telefónu môže zabrániť náhodnému zapínaniu telefónu a jeho obrazovky vo vrecku nohavíc alebo v kabelke.

Ďalšími požieračmi energie vo vašom telefóne sú: hlasný reproduktor, vibrovanie a ďalej všetko, čo používa procesor alebo obrazovku telefónu. Sú to hlavne fotografie, hudba, filmy a hry.

Ako zistím, čo sa deje v mojom telefóne?

V nastaveniach inteligentných telefónov nájdete aj informácie týkajúce sa využívania procesoru jednotlivými aplikáciami. Tu sa dozviete, ktoré aplikácie vám najviac zaťažujú procesor. Väčšinu energie spotrebováva samotný operačný systém a ten vypnúť nemôžete. V zozname za ním sa môžu objaviť funkcie a aplikácie, ktoré nemajú pre vás vysokú dôležitosť, aspoň nie takú, ako výdrž batérie. Tie môžete vypnúť alebo odstrániť. Treba však byť opatrný a ak sa v tom nevyznáte, požiadajte niekoho o pomoc, aby ste si neodstránili niečo dôležité.
Novšie mobilné telefóny majú správu batérie predinštalovanú a dostupnú cez hlavné nastavenia. Ak si chcete nastaviť režim fungovania napr. na maximálnu výdrž batérie, použite na to nastavenia v menu telefónu. Neodporúčame sťahovať si do mobilu špeciálne aplikácie na správu batérie od tretích strán, npar. z GooglePlay alebo Apple Store. Nie vždy sú tieto aplikácie jednoznačne zamerané na úsporu vašej batérie ale skôr na časté využívanie samotnej aplikácie na „čistenie“ a „optimalizáciu“ procesov v telefóne. Počas toho vás nezabudnú obťažovať reklamami (to je ich hlavný účel) a samotné zlepšenie správy sa možno na chvíľu objaví ale čoskoro zase vytratí. To preto, aby ste aplikáciu znova použili.
výdrž batérie
Pokiaľ ste jedným alebo jednou z mála, kto ešte využíva telefón hlavne na telefonovanie a ostatné funkcie sú vám ukradnuté, kúpte si radšej rovno telefón bez rôznych multimediálnych funkcií a s menším displayom. Takéto zariadenie stačí nabiť raz za niekoľko dní. Pokiaľ však držíte svoj smartfón v ruke každú voľnú chvíľku, je ťažké udržať spotrebu na uzde.
Okrem správania sa pri používaní je dôležité hlavne to, aký typ batérie máte vo svojom zariadení:
Li- Ion ba­té­rie 
Lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie sú ak­tuál­ne naj­pou­ží­va­nej­ším dru­hom ba­té­rií. Náj­de­me ich tak­mer vo všet­kých mo­der­ných prís­tro­joch. O Li-Ion ba­té­riách sa až do­ne­dáv­na sú­di­lo, že na roz­diel od star­ších ty­pov ba­té­rií netr­pia pa­mä­ťo­vým efek­tom. Ved­com sa však na jar toh­to ro­ka po­da­ri­lo tú­to dl­ho plat­nú dog­mu vy­vrá­tiť.
V la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach sa pri Li-Ion ba­té­riách pa­mä­ťo­vý efekt sku­toč­ne pre­ja­vil, je­ho úči­nok je však za­ned­ba­teľ­ný. To­to zis­te­nie te­da roz­hod­ne nez­na­me­ná, že by sa Li-Ion ba­té­rie ma­li hĺbko­vo vy­bí­jať a na­bí­jať.
Li- Ion ba­té­rie sa mô­žu vy­bí­jať pri bež­nom pou­ží­va­ní len čias­toč­ne. Úpl­né vy­bí­ja­nie mô­že tým­to mo­der­ným ba­té­riám do­kon­ca ško­diť. V je­ho dôs­led­ku mô­že to­tiž do­chá­dzať k rých­lej­šie­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty a predl­žo­va­niu do­by na­bí­ja­nia.
Pro­ti ne­bez­peč­né­mu hĺbko­vé­mu vy­bi­tiu či pre­bi­tiu ba­té­riu chrá­nia sen­zo­ry, kto­ré by ma­li za­brá­niť do­siah­nu­tiu extrém­ne­ho sta­vu a väč­ši­na mo­der­ných prís­tro­jov sa­ma vy­hod­no­tí, ke­dy je ba­té­ria na kri­tic­kej hod­no­te, a auto­ma­tic­ky sa v ta­kom prí­pa­de vy­pnú, ho­ci v ba­té­rii eš­te časť „zá­lož­nej“ ka­pa­ci­ty zos­tá­va. Bež­ný pou­ží­va­teľ o tom však ani ne­vie.
Li-Pol ba­té­rie
Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vé ​​ba­té­rie sú za­tiaľ naj­pok­ro­či­lej­ší zo všet­kých uve­de­ných dru­hov. Mož­no ich ozna­čiť za zlep­še­nú ver­ziu Li-Ion ba­té­rie, kto­rá neob­sa­hu­je kva­pa­li­nu, ale gé­lo­vý elek­tro­lyt. Vďa­ka gé­lu sú ba­té­rie Li-Pol veľ­mi ten­ké a ob­ja­vu­jú sa v rôz­nych tva­roch. Sú však ta­kis­to zvy­čaj­ne drah­šie, čo naj­mä v lac­nej­ších prís­tro­joch ich vy­uži­tie ob­me­dzu­je a náj­de­me ich hlav­ne v drah­ších smar­tfó­noch, tab­le­toch či ultra­boo­koch.
Ba­té­rie ty­pu Li-Pol net­re­ba pred pou­ži­tím for­má­to­vať, pa­mä­ťo­vý efekt je pri nich prak­tic­ky úpl­ne pot­la­če­ný. Tie­to ba­té­rie sú cit­li­vé na pres­né na­bí­ja­nie, pre­to je pri Li-Pol aku­mu­lá­to­roch ne­vyh­nut­né pou­ží­vať iba na­bí­jač­ky do­dá­va­né vý­rob­com. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi typ­mi ba­té­rií ma­jú Li-Pol ba­té­rie aj veľ­mi níz­ke sa­mo­vy­bí­ja­nie, čo zna­me­ná, že v ča­se ne­pou­ží­va­nia tak­mer nes­trá­ca­jú sa­mo­voľ­ne ka­pa­ci­tu.

Zdroj: internet

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

*povinné

Už ste čítali?

Barborská cesta skrýva banské poklady

Barborská cesta, najdlhšia náučno-poznávacia trasa na Slovensku, je dlhá takmer 190 km a spája banské pamiatky a zaujímavostí na strednom Slovensku. Spája mestá a lokality, ktoré...

Ako šetriť energiu s mobilom v ruke?

Spoznajte užitočné tipy, ako šetriť batériu na telefóne a tým pádom ušetriť aj na energiách.

Bývalá banícka dedina Špania dolina láka turistov

Len 7 km od Banskej Bystrice sa nachádza krásna dedina s horskou scenériou. Medzi najznámejšie historické banské lokality na Slovensku nepochybne patrí Banská Štiavnica, či...

Nový Renault Kangoo Van E-Tech 100% elektrický

Renault je priekopníkom elektromobility a je jednotkou na trhu úžitkových elektromobilov v Európe už od roku 2011. Elektrické Kangoo od svojho uvedenia na trh na...

Na výlet s elektromobilom. Koľko to stojí a koľko strávite nabíjaním?

Podľa štúdie portálu Uswitch máme na Slovensku siedme najnižšie ceny na verejných nabíjacích staniciach. Zároveň sme na popredných miestach v počte nabíjacích staníc v pomere k počtu elektromobilov.

Policajti dostanú okrem plug-in hybridov aj elektromobily

Ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvy s automobilovými dodávateľmi Kia, Todos, Eurent a Škoda Auto. Vozový park polície sa doplní o 752 nízkoemisných áut. Prvé vozidlá by mali byť dodané...

Najkrajšie výhľady v Poloninách si vychutnáte z chodníka Gazdoráň

Pri návšteve Polonín nevynechajte návštevu novootvoreného turistického chodníka Gazdoráň. Očarí Vás krásnymi výhľadmi nielen na okolité kopce, ale aj vodnú nádrž Starina.

Poloniny lákajú sprístupneným areálom Grófskych chyžiek

Chystáte sa na výlet do Polonín? Navštívte sprístupnený areál Grófskych chyžiek pri Novej Sedlici. Vďaka reforme národných parkov už bude slúžiť ľuďom na oddych, rekreáciu...

Ako ľudia si volíme smer našej budúcnosti. Je na čase, aby sme do nej začali správnymi rozhodnutiami investovať

Vďaka svojmu projektu Vedátor a Vedátorskému podcastu si ako popularizátor teoretickej fyziky získal mnoho fanúšikov. Okrem Fakulty Matematiky fyziky a informatiky na Univerzite Komenského pôsobí aj na...