Ako predĺžiť výdrž batérie vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete

Lukas P.

Dneš­né mo­bil­né prís­tro­je sú prak­tic­ky zá­vis­lé od svo­jej ba­té­rie. Tú na­vy­še ne­mož­no vždy ľah­ko vy­me­niť. Výdrž batérie je závislá od viacerých faktorov, z ktorých niektoré sa dajú ovplyvniť.

výdrž batérie

Moderné mobilné telefóny sú komunikační i energetickí narkomani. Aj keď neprebiehajú volania, sú neustále vyhľadávajú siete, prehľadávajú wifi pripojenia a sťahujú e-maily z dátového cloudu. Všetky tieto spojenia používajú veľké množstvo energie.

Niekoľko rád, ako predĺžiť výdrž batérie

  • vypnite Bluetooth, keď nepoužívate bezdrôtový headset alebo neprenášate dáta,
  • vypnite 3G/4G pripojenie a Wi-Fi, ak nesurfujete na webe alebo nepoužívanie aplikácie vyžadujúce byť online
  • vypnite prijímač GPS ak nepotrebujete presne určiť svoju polohu
  • chytré telefóny tiež nepretržite kontrolujú a sťahujú nové e-maily a každý zakýto check-in využíva energiu. Vypnite si „push e-mail“ funkcie a sťahujte si správy ručne a menej často.
  • uzamknutie tlačidiel telefónu môže zabrániť náhodnému zapínaniu telefónu a jeho obrazovky vo vrecku nohavíc alebo v kabelke.

Ďalšími požieračmi energie vo vašom telefóne sú: hlasný reproduktor, vibrovanie a ďalej všetko, čo používa procesor alebo obrazovku telefónu. Sú to hlavne fotografie, hudba, filmy a hry.

Ako zistím, čo sa deje v mojom telefóne?

V nastaveniach inteligentných telefónov nájdete aj informácie týkajúce sa využívania procesoru jednotlivými aplikáciami. Tu sa dozviete, ktoré aplikácie vám najviac zaťažujú procesor. Väčšinu energie spotrebováva samotný operačný systém a ten vypnúť nemôžete. V zozname za ním sa môžu objaviť funkcie a aplikácie, ktoré nemajú pre vás vysokú dôležitosť, aspoň nie takú, ako výdrž batérie. Tie môžete vypnúť alebo odstrániť. Treba však byť opatrný a ak sa v tom nevyznáte, požiadajte niekoho o pomoc, aby ste si neodstránili niečo dôležité.
Novšie mobilné telefóny majú správu batérie predinštalovanú a dostupnú cez hlavné nastavenia. Ak si chcete nastaviť režim fungovania napr. na maximálnu výdrž batérie, použite na to nastavenia v menu telefónu. Neodporúčame sťahovať si do mobilu špeciálne aplikácie na správu batérie od tretích strán, npar. z GooglePlay alebo Apple Store. Nie vždy sú tieto aplikácie jednoznačne zamerané na úsporu vašej batérie ale skôr na časté využívanie samotnej aplikácie na „čistenie“ a „optimalizáciu“ procesov v telefóne. Počas toho vás nezabudnú obťažovať reklamami (to je ich hlavný účel) a samotné zlepšenie správy sa možno na chvíľu objaví ale čoskoro zase vytratí. To preto, aby ste aplikáciu znova použili.
výdrž batérie
Pokiaľ ste jedným alebo jednou z mála, kto ešte využíva telefón hlavne na telefonovanie a ostatné funkcie sú vám ukradnuté, kúpte si radšej rovno telefón bez rôznych multimediálnych funkcií a s menším displayom. Takéto zariadenie stačí nabiť raz za niekoľko dní. Pokiaľ však držíte svoj smartfón v ruke každú voľnú chvíľku, je ťažké udržať spotrebu na uzde.
Okrem správania sa pri používaní je dôležité hlavne to, aký typ batérie máte vo svojom zariadení:
Li- Ion ba­té­rie 
Lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie sú ak­tuál­ne naj­pou­ží­va­nej­ším dru­hom ba­té­rií. Náj­de­me ich tak­mer vo všet­kých mo­der­ných prís­tro­joch. O Li-Ion ba­té­riách sa až do­ne­dáv­na sú­di­lo, že na roz­diel od star­ších ty­pov ba­té­rií netr­pia pa­mä­ťo­vým efek­tom. Ved­com sa však na jar toh­to ro­ka po­da­ri­lo tú­to dl­ho plat­nú dog­mu vy­vrá­tiť.
V la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach sa pri Li-Ion ba­té­riách pa­mä­ťo­vý efekt sku­toč­ne pre­ja­vil, je­ho úči­nok je však za­ned­ba­teľ­ný. To­to zis­te­nie te­da roz­hod­ne nez­na­me­ná, že by sa Li-Ion ba­té­rie ma­li hĺbko­vo vy­bí­jať a na­bí­jať.
Li- Ion ba­té­rie sa mô­žu vy­bí­jať pri bež­nom pou­ží­va­ní len čias­toč­ne. Úpl­né vy­bí­ja­nie mô­že tým­to mo­der­ným ba­té­riám do­kon­ca ško­diť. V je­ho dôs­led­ku mô­že to­tiž do­chá­dzať k rých­lej­šie­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty a predl­žo­va­niu do­by na­bí­ja­nia.
Pro­ti ne­bez­peč­né­mu hĺbko­vé­mu vy­bi­tiu či pre­bi­tiu ba­té­riu chrá­nia sen­zo­ry, kto­ré by ma­li za­brá­niť do­siah­nu­tiu extrém­ne­ho sta­vu a väč­ši­na mo­der­ných prís­tro­jov sa­ma vy­hod­no­tí, ke­dy je ba­té­ria na kri­tic­kej hod­no­te, a auto­ma­tic­ky sa v ta­kom prí­pa­de vy­pnú, ho­ci v ba­té­rii eš­te časť „zá­lož­nej“ ka­pa­ci­ty zos­tá­va. Bež­ný pou­ží­va­teľ o tom však ani ne­vie.
Li-Pol ba­té­rie
Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vé ​​ba­té­rie sú za­tiaľ naj­pok­ro­či­lej­ší zo všet­kých uve­de­ných dru­hov. Mož­no ich ozna­čiť za zlep­še­nú ver­ziu Li-Ion ba­té­rie, kto­rá neob­sa­hu­je kva­pa­li­nu, ale gé­lo­vý elek­tro­lyt. Vďa­ka gé­lu sú ba­té­rie Li-Pol veľ­mi ten­ké a ob­ja­vu­jú sa v rôz­nych tva­roch. Sú však ta­kis­to zvy­čaj­ne drah­šie, čo naj­mä v lac­nej­ších prís­tro­joch ich vy­uži­tie ob­me­dzu­je a náj­de­me ich hlav­ne v drah­ších smar­tfó­noch, tab­le­toch či ultra­boo­koch.
Ba­té­rie ty­pu Li-Pol net­re­ba pred pou­ži­tím for­má­to­vať, pa­mä­ťo­vý efekt je pri nich prak­tic­ky úpl­ne pot­la­če­ný. Tie­to ba­té­rie sú cit­li­vé na pres­né na­bí­ja­nie, pre­to je pri Li-Pol aku­mu­lá­to­roch ne­vyh­nut­né pou­ží­vať iba na­bí­jač­ky do­dá­va­né vý­rob­com. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi typ­mi ba­té­rií ma­jú Li-Pol ba­té­rie aj veľ­mi níz­ke sa­mo­vy­bí­ja­nie, čo zna­me­ná, že v ča­se ne­pou­ží­va­nia tak­mer nes­trá­ca­jú sa­mo­voľ­ne ka­pa­ci­tu.

Zdroj: internet

Nezmeškajte už žiadnu z našich zelených noviniek

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov

Už ste čítali?

Nemusíme byť dokonalí, stačí keď robíme malé kroky. Na každom z nás záleží

Modelka, stylistka a greenfluencerka Natália Pažická sa rozhodla, že svoju energiu vloží do osvety o negatívnom dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Na svojich sociálnych...

Ľudia si zbytočne vytvárajú problémy, ktoré neexistujú

Po desiatich rokoch skončila s profesionálnym snowboardingom. S príchodom syna založila značku detských doplnkov DIOBO. Je mamou dvoch detí, Tobiáša a Idy. Ľudí inšpiruje svojím...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť IV: Ako žiť ohľaduplnejšie k planéte

Aj vy patríte k ľuďom, ktorí sa radi aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia? Prinášame vám niekoľko tipov, ktoré môžete jednoducho zaradiť do vášho každodenného života.

Fotovoltické panely premenia váš domov na ekologickú domácnosť

Najefektívnejší zdroj čistej energie je naše Slnko. Ekologické fotovoltické panely menia slnečnú energiu na elektrickú energiu. Z dlhodobého hľadiska sú fotovoltické panely nielen ekologickejšie, ale...

Trom štvrtinám Slovákov záleží na ochrane životného prostredia. Patríte k nim aj vy?

Až 70 % Slovákov sa obáva o životné prostredie. Vyplýva to z výskumu „Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19 – Ochrana životného prostredia vo verejnej mienke na Slovensku“,...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť III: Aby vám voda nepretekala pomedzi prsty

Voda má všestranné využitie. Je potrebná nielen pre ľudský život, ale rovnako dôležitá je aj pre rastliny a živočíchy. Zároveň je aj nevyčerpateľným zdrojom energie na...

Svetelný smog alebo koľko svetla naozaj potrebujeme

Životné prostredie okolo nás je od priemyselnej revolúcie neustále zaťažované sekundárnymi dôsledkami technického progresu. Na jednej strane neodmysliteľné výdobytky ako teplo, svetlo, doprava dostupné pre...

Nóri sa rozhodli odoberať CO2 z ovzdušia. Pomôže im vikingská loď Longship

Mnohí vedci sa zhodujú na tom, že ak chceme zlepšiť kvalitu atmosféry, bude potrebné čo najrýchlejšie znižovať podiel CO2 (prípadne metánu). Do odčerpávania oxidu uhličitého...

Užitočné rady pre úspornú a zelenú domácnosť – časť II: Ako ušetriť na vykurovaní a na plyne

Ak domácnosť vykurujete plynom a používate ho aj na varenie a pečenie, podstatná časť vášho rodinného rozpočtu ide zrejme na túto energiu. V tomto článku sme si pre...