Ako predĺžiť výdrž batérie vo vašom mobilnom telefóne alebo tablete

výdrž batérie

Dneš­né mo­bil­né prís­tro­je sú prak­tic­ky zá­vis­lé od svo­jej ba­té­rie. Tú na­vy­še ne­mož­no vždy ľah­ko vy­me­niť. Výdrž batérie je závislá od viacerých faktorov, z ktorých niektoré sa dajú ovplyvniť.

Moderné mobilné telefóny sú komunikační i energetickí narkomani. Aj keď neprebiehajú volania, sú neustále vyhľadávajú siete, prehľadávajú wifi pripojenia a sťahujú e-maily z dátového cloudu. Všetky tieto spojenia používajú veľké množstvo energie.

Niekoľko rád, ako predĺžiť výdrž batérie

  • vypnite Bluetooth, keď nepoužívate bezdrôtový headset alebo neprenášate dáta,
  • vypnite 3G/4G pripojenie a Wi-Fi, ak nesurfujete na webe alebo nepoužívanie aplikácie vyžadujúce byť online
  • vypnite prijímač GPS ak nepotrebujete presne určiť svoju polohu
  • chytré telefóny tiež nepretržite kontrolujú a sťahujú nové e-maily a každý zakýto check-in využíva energiu. Vypnite si „push e-mail“ funkcie a sťahujte si správy ručne a menej často.
  • uzamknutie tlačidiel telefónu môže zabrániť náhodnému zapínaniu telefónu a jeho obrazovky vo vrecku nohavíc alebo v kabelke.

Ďalšími požieračmi energie vo vašom telefóne sú: hlasný reproduktor, vibrovanie a ďalej všetko, čo používa procesor alebo obrazovku telefónu. Sú to hlavne fotografie, hudba, filmy a hry.

Ako zistím, čo sa deje v mojom telefóne?

V nastaveniach inteligentných telefónov nájdete aj informácie týkajúce sa využívania procesoru jednotlivými aplikáciami. Tu sa dozviete, ktoré aplikácie vám najviac zaťažujú procesor. Väčšinu energie spotrebováva samotný operačný systém a ten vypnúť nemôžete. V zozname za ním sa môžu objaviť funkcie a aplikácie, ktoré nemajú pre vás vysokú dôležitosť, aspoň nie takú, ako výdrž batérie. Tie môžete vypnúť alebo odstrániť. Treba však byť opatrný a ak sa v tom nevyznáte, požiadajte niekoho o pomoc, aby ste si neodstránili niečo dôležité.

Novšie mobilné telefóny majú správu batérie predinštalovanú a dostupnú cez hlavné nastavenia. Ak si chcete nastaviť režim fungovania napr. na maximálnu výdrž batérie, použite na to nastavenia v menu telefónu. Neodporúčame sťahovať si do mobilu špeciálne aplikácie na správu batérie od tretích strán, npar. z GooglePlay alebo Apple Store. Nie vždy sú tieto aplikácie jednoznačne zamerané na úsporu vašej batérie ale skôr na časté využívanie samotnej aplikácie na „čistenie“ a „optimalizáciu“ procesov v telefóne. Počas toho vás nezabudnú obťažovať reklamami (to je ich hlavný účel) a samotné zlepšenie správy sa možno na chvíľu objaví ale čoskoro zase vytratí. To preto, aby ste aplikáciu znova použili.

výdrž batérie

Pokiaľ ste jedným alebo jednou z mála, kto ešte využíva telefón hlavne na telefonovanie a ostatné funkcie sú vám ukradnuté, kúpte si radšej rovno telefón bez rôznych multimediálnych funkcií a s menším displayom. Takéto zariadenie stačí nabiť raz za niekoľko dní. Pokiaľ však držíte svoj smartfón v ruke každú voľnú chvíľku, je ťažké udržať spotrebu na uzde.

Okrem správania sa pri používaní je dôležité hlavne to, aký typ batérie máte vo svojom zariadení:

Li- Ion ba­té­rie 

Lí­tio­vo-ióno­vé ba­té­rie sú ak­tuál­ne naj­pou­ží­va­nej­ším dru­hom ba­té­rií. Náj­de­me ich tak­mer vo všet­kých mo­der­ných prís­tro­joch. O Li-Ion ba­té­riách sa až do­ne­dáv­na sú­di­lo, že na roz­diel od star­ších ty­pov ba­té­rií netr­pia pa­mä­ťo­vým efek­tom. Ved­com sa však na jar toh­to ro­ka po­da­ri­lo tú­to dl­ho plat­nú dog­mu vy­vrá­tiť.

V la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach sa pri Li-Ion ba­té­riách pa­mä­ťo­vý efekt sku­toč­ne pre­ja­vil, je­ho úči­nok je však za­ned­ba­teľ­ný. To­to zis­te­nie te­da roz­hod­ne nez­na­me­ná, že by sa Li-Ion ba­té­rie ma­li hĺbko­vo vy­bí­jať a na­bí­jať.

Li- Ion ba­té­rie sa mô­žu vy­bí­jať pri bež­nom pou­ží­va­ní len čias­toč­ne. Úpl­né vy­bí­ja­nie mô­že tým­to mo­der­ným ba­té­riám do­kon­ca ško­diť. V je­ho dôs­led­ku mô­že to­tiž do­chá­dzať k rých­lej­šie­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty a predl­žo­va­niu do­by na­bí­ja­nia.

Pro­ti ne­bez­peč­né­mu hĺbko­vé­mu vy­bi­tiu či pre­bi­tiu ba­té­riu chrá­nia sen­zo­ry, kto­ré by ma­li za­brá­niť do­siah­nu­tiu extrém­ne­ho sta­vu a väč­ši­na mo­der­ných prís­tro­jov sa­ma vy­hod­no­tí, ke­dy je ba­té­ria na kri­tic­kej hod­no­te, a auto­ma­tic­ky sa v ta­kom prí­pa­de vy­pnú, ho­ci v ba­té­rii eš­te časť „zá­lož­nej“ ka­pa­ci­ty zos­tá­va. Bež­ný pou­ží­va­teľ o tom však ani ne­vie.

Li-Pol ba­té­rie

Lí­tio­vo-po­ly­mé­ro­vé ​​ba­té­rie sú za­tiaľ naj­pok­ro­či­lej­ší zo všet­kých uve­de­ných dru­hov. Mož­no ich ozna­čiť za zlep­še­nú ver­ziu Li-Ion ba­té­rie, kto­rá neob­sa­hu­je kva­pa­li­nu, ale gé­lo­vý elek­tro­lyt. Vďa­ka gé­lu sú ba­té­rie Li-Pol veľ­mi ten­ké a ob­ja­vu­jú sa v rôz­nych tva­roch. Sú však ta­kis­to zvy­čaj­ne drah­šie, čo naj­mä v lac­nej­ších prís­tro­joch ich vy­uži­tie ob­me­dzu­je a náj­de­me ich hlav­ne v drah­ších smar­tfó­noch, tab­le­toch či ultra­boo­koch.

Ba­té­rie ty­pu Li-Pol net­re­ba pred pou­ži­tím for­má­to­vať, pa­mä­ťo­vý efekt je pri nich prak­tic­ky úpl­ne pot­la­če­ný. Tie­to ba­té­rie sú cit­li­vé na pres­né na­bí­ja­nie, pre­to je pri Li-Pol aku­mu­lá­to­roch ne­vyh­nut­né pou­ží­vať iba na­bí­jač­ky do­dá­va­né vý­rob­com. V po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi typ­mi ba­té­rií ma­jú Li-Pol ba­té­rie aj veľ­mi níz­ke sa­mo­vy­bí­ja­nie, čo zna­me­ná, že v ča­se ne­pou­ží­va­nia tak­mer nes­trá­ca­jú sa­mo­voľ­ne ka­pa­ci­tu.

 

Zdroj: internet

Zdieľajte:   Facebooktwittermail