Úspory energie v mestách a obciach: Dohovor primátorov a starostov

Európska komisia prijala v roku 2008 klimatický a energetický balíček EÚ. Spustila tak iniciatívu Dohovor primátorov a starostov. Týmto krokom chcela ohodnotiť a podporiť úsilie miest a obcí v oblasti znižovania emisií CO2, a to prostredníctvom zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania čistých technológií na výrobu a spotrebu energie.

Cieľom iniciatívy Dohovor primátorov a starostov je prispievať k znižovaniu emisií CO2 nad rámec záväzkov EÚ. Celá iniciatíva je postavená na dobrovoľnom záväzku. V rámci EÚ sa do nej zapojilo viac ako 2 800 miest a obcí. U nás na Slovensku prijali tento dohovor zatiaľ mestá Bratislava, Nitra, Turčianske Teplice, Moldava nad Bodvou a obce Chtelnica, Malženice, Pobedím a Trakovice. Podmienkou pre vstup k dohovoru je prísľub, že znížia emisie CO2 o viac ako 20 % do roku 2020 a príprava akčného plánu udržateľného energetického rozvoja. Tento plán musí obsahovať opatrenia na dosiahnutie stanoveného cieľa. Na túto tému sme sa porozprávali s energetickým poradcom Západoslovenskej energetiky pánom Andrejom Fáberom.

 

Na aké oblasti môžu byť úsporné opatrenia orgánov miestnych samospráv zamerané, a do ktorých oblastí sa púšťajú najčastejšie?

Mestá a obce sa môžu zamerať napríklad na udržateľný urbanistický rozvoj, ktorý prispeje k úspore energie, na obnovu existujúcich a výstavbu nových budov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Takisto majú možnosť pomáhať rozvoju verejnej dopravy a podporovať cyklistické trasy. V ich záujme je tiež zvyšovanie energetickej účinnosti pri výrobe energie, zaobstaranie úsporného verejného osvetlenia, využívanie a rozvoj centrálneho zásobovania teplom, či využívanie obnoviteľných zdrojov energie a kogeneračnej výroby tepla a elektrickej energie. V prípade verejného obstarávania musia dohliadať na energetickú efektívnosť. Povinnosťou orgánov miestnych samospráv je pravidelná komunikácia a spolupráca s občanmi a miestnymi partnermi.

 Akým spôsobom sa môžu do celého procesu zapojiť občania?

Na to, aby sa občania aktívne zapojili, je potrebná efektívna osveta tejto iniciatívy cez rôzne kampane, energetické dni, ale hlavne prostredníctvom médií. Občania môžu byť veľmi užitoční svojimi podnetmi a návrhmi už v úvodnej fáze celého procesu. To znamená, že sa môžu zapojiť do tvorby akčného plánu a neskôr aj do realizácie samotných opatrení, keďže úspory sa týkajú aj obytných budov a rodinných domov.

Aktivita občanov je vítaná aj pri navrhovaní a budovaní cyklotrás v mestách a obciach, a osvojovaní princípov ekologického jazdenia zameraného na zníženie nákladov na pohonné hmoty.

Ako prebieha proces financovania, a ktoré finančné mechanizmy môžu mestá a obce využívať?

 Mestá a obce môžu využívať niekoľko finančných mechanizmov, tak na financovanie prípravy akčného plánu, ako aj na realizáciu samotných opatrení, ktoré povedú k dosiahnutiu ich cieľa do roku 2020. Čo sa týka konkrétnych spôsobov financovania, samosprávy majú k dispozícii vlastné prostriedky alebo zdroje svojich partnerov. Dotácie je možné získavať aj z obecných a krajských pokladní prípadne z verejno-súkromných partnerstiev.

Ďalej môžu čerpať z Európskych fondov spravovaných na rôznych úrovniach. Ide o rezervy zriadené na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, prípadne fondy usmerňované centrálne Európskou komisiou. Miestne samosprávy majú významnú podporu v oblasti realizácie ich investičných možností aj zo strany Európskej investičnej banky.

Existujú inštitúcie, ktoré celý proces koordinujú?

Administratívnu, technickú a propagačnú podporu realizuje kancelária Dohovoru primátorov a starostov (CoMO), ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých sietí reprezentujúcich miestne a krajské orgány samosprávy. Vedecké a technické otázky, ktoré úzko súvisia s inventármi emisií a akčnými plánmi, pomáha zástupcom Dohovoru riešiť Spoločné výskumné centrum Európskej komisie v spolupráci s kanceláriou.

Na Slovensku je do iniciatívy ako podporná štruktúra zapojená Únia miest Slovenska, ktorej úlohou je lobovať, komunikovať a vytvárať sieť za účelom propagácie iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov, a podporovať záväzky jej signatárov. Tento rok sa Prešovský samosprávny kraj stal územným koordinátorom, ktorý bude poskytovať strategické poradenstvo, finančnú a technickú pomoc miestnym samosprávam vo svojom regióne.

Kto a akými prostriedkami monitoruje priebežné výsledky jednotlivých zúčastnených miest a obcí?

Výsledky vyhodnocuje Spoločné výskumné centrum (SVC), ktoré je vedeckou a technickou pravou rukou Európskej komisie. Je zodpovedné za poskytovanie technickej a vedeckej podpory iniciatíve, zároveň napomáha signatárom splniť ich záväzky plynúce z účasti na Dohovore primátorov a starostov.

Ktoré mesto (krajina) má v rámci Dohovoru najdlhšiu tradíciu a najlepšie výsledky?

Najviac signatárov majú krajiny Taliansko (2090) a Španielsko (1089). V týchto krajinách veľmi dobre funguje spolupráca medzi provinciami a koordinácia podpory provincie verzus mestá. Veľmi aktívna, vzhľadom na svoju veľkosť, je aj Malta, ktorá má 37 signatárov. V strednej Európe sa iniciatíva stále len rozbieha, v Poľsku je 30 signatárov, v Maďarsku 16 a v susedných Čechách je ich len 5.

 

 
Zdieľajte:   Facebooktwittermail